تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

                                                                      به نام خدا   

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3) پایۀ  دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس اول : شهرها و روستاها

1-   سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری چیست نام ببرید؟

2-   مقر را تعریف کنید؟

3-   تعریف هسته اولیه سکونتگاه را بنویسید؟

4-   عوامل سکونت گزینی توسط انسان ها را بنویسید؟

5-   در سکونت گزینی انسان ها در محل شکل گیری تمدن های اولیه چه عواملی نقش مهمی داشته است؟ 3 مورد

6-   عوامل موثر در پدید آمدن یک سکونتگاه در مکان خاص را نام ببرید؟ 5 مورد

7- در کشور ایران مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها چیست؟ 4 مورد

8- تعریف موقعیت یک شهر یا روستا را بنویسید؟

9- نقش و اهمیت موقعیت یک شهر یا روستا را بنویسید؟

 10- عوامل موثر در گسترش و آبادانی یک سکونتگاه را با مثال بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب


11- عوامل موثر در به خطر انداختن حیات یک سکونتگاه را بیان کنید ؟ 4 مورد

12- مهم ترین ملاک های تفاوت شهر و روستا را بنویسید؟ 5 مورد تیترها

13-تفاوت شهر و روستا را با توجه به ملاک فعالیت اقتصادی بنویسید؟

14- تفاوت شهر و روستا را با توجه به ملاک جمعیت بنویسید؟

15- تفاوت شهر و روستا را با توجه به وسعت و فضای سکونت و فعالیت بنویسید ؟

16- تفاوت شهر و روستا را از نظر ملاک دسترسی به خدمات و تسهیلات بنویسید ؟

17- شهر و روستا را از نظر ملاک فرهنگ و مناسبات اجتماعی با هم مقایسه کنید؟

18- سلسله مراتب سکونتگاه ها یعنی چه ؟

19-  معیارهای طبقه بندی سکونتگاه ها رابر اساس رتبه بندی آنها بنویسید؟2 مورد

20- ویژگی های سکونتگاه های کوچک را از نظر سلسله مراتب سکونتگاه ها بنویسید؟

21- ویژگی های سکونتگاه های بزرگ تر ( یک شهر بزرگ ) را از نظر سلسله مراتب سکونتگاه ها بنویسید؟

22- شکل زیر ( صفحه 7 ) را توضیح دهید.

23- معیارهای رتبه بندی با توجه به چه عواملی از جایی به جای دیگر متفاوت است؟ 2 مورد

24- حوزه نفوذ سکونتگاه را تعریف کنید؟

25- حوزه نفوذ سکونتگاه ها را با هم مقایسه کنید؟

26- در زمینه بررسی حوزه نفوذ عملکرد یک سکونتگاه به کدام دو جنبه توجه می شود؟ تیترها

27- آستانه نفوذ یک سکونتگاه یعنی چه؟

28- دامنه نفوذ یک سکونتگاه چیست؟

29- یکی از مهم ترین تغییرات فضای جغرافیایی در قرن بیستم و بیست و یکم در جهان چیست؟

30 منظور از اصطلاح شهرنشینی چیست؟

31- با توجه به نمودار ( صفحه 10 ) جمعیت شهری و روستایی کره زمین را با هم مقایسه کنید؟

32- سرعت گسترش شهرنشینی در کدام قاره ها بیشتر از سایر نواحی جهان است؟ 2 مورد

33- رشد شهرنشینی در کشورهای آسیایی ، آفریقایی و امریکای لاتین را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنید؟

34- علل رشد شهرنشینی در آسیا و آفریقا را بنویسید؟ 4 مورد

35- دو تغییر مهم دربارۀ الگوی شهرنشینی در جهان را بنویسید؟ 2 مورد

36- تا چند دهه پیش شهرهای میلیونی فقط در کدام نواحی جهان وجود داشتند امروزه چطور ؟

37- ویژگی های مادر شهر یا متروپل را بنویسید؟ یا تعریف کنید؟

38- نام دیگر کلان شهر چیست؟

39- مِگاسیتی به چگونه شهرهایی اطلاق می شود؟

40- در کشور ایران کلان شهر به چگونه شهرهایی گفته می شود با مثال؟ 5 مورد

41- حومه را تعریف کنید؟

42- چه عواملی باعث شد به تدریج در اطراف شهرها ، حومه ها شکل گرفتند؟ 2 مورد

43- چرا حومه نشینان به شهرها رفت و آمد می کنند؟ 3 مورد

44- انواع حومه های شهری را نام ببرید؟ 4 مورد

45- منطقه مادر شهری چگونه به وجود آمد؟

46- جهان شهر چیست؟

47- الف ) مِگالاپلیس را تعریف کنید؟ب ) منطقه اَبَر شهری چیست؟

48- مهم ترین ویژگی های مگالا پلیس ها را بنویسید؟ 4 مورد

49- انواع شکل مگالاپلیس ها را نام ببرید؟ 2 مورد

50- مهم ترین مگالاپلیس های جهان را نام ببرید؟ 2 مورد

51- در کشوری که بیش از یک میلیارد نفر روستا نشین هستند را نام ببرید؟

52- از مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی چیست؟

53- عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرت های روستا به شهر را نام ببرید؟ 4 مورد شکل صفحه 16

54- در سدۀ نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی اروپا و امریکای شمالی به چه دلیلی مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد؟

55- زارعان نیمه وقت چه کسانی بودند؟

56- علل کاهش روستانشینی در آلمان را بنویسید؟

57- علل مهاجرت های روستایی در کشورهای در حال توسعه را بنویسید؟

58- علل افزایش شهرگرایی را بنویسید؟

59- شهرگرایی را تعریف کنید؟

60- شهرگرایی موجب چه تغییراتی در روستاها شد؟ 2 مورد

61- روابط شهر و روستا را می توان از چه جنبه هایی مطالعه کرد؟ 3 مورد

62- نظریه های مختلف درباره روابط شهر و روستا بیشتر بر چه مسئله ای تاکید کرده اند؟ توضیح دهید.

63- عوامل افزایش جمعیت شهری در کشور را بنویسید؟ 3 مورد

64- ملاک های تبدیل روستا به شهر در ایران را بنویسید؟

65- دوره شهر نشینی کُند را توضیح دهید ؟

66- از چه سالی روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت؟

67- مهم ترین علل شهرنشینی سریع در ایران را بنویسید؟ 2 مورد

68- اصلاحات ارضی را تعریف کنید؟

69- در ایران اصلاحات ارضی چگونه انجام شد؟

70- علل عدم موفقیت اصلاحات ارضی در ایران را بنویسید؟3 مورد

71- چگونه تهران به یک مادر شهر ملی تبدیل شد؟

72- وضعیت مهاجرت از روستا به شهر پس از انقلاب اسلامی را توضیح دهید؟

73- تهران چگونه به یک منطقه کلان شهری بزرگ تبدیل شد؟

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس اول

1- چه عاملی در یک شهر یا روستا در ادامه حیات یا گسترش آن سکونتگاه و حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ایفا می کند؟

1) مقر                     2) مکان                     3) جایگاه                   4) موقعیت

2- مهم ترین ملاک تفاوت شهر و روستا چیست؟

1) فعالیت اقتصادی                    2)میزان جمعیت      3) وسعت و فضای سکونت و فعالیت       4) دسترسی به خدمات و تسهیلات

3- متداول ترین ملاک شهر و روستا چیست؟

1) میزان جمعیت                    2)فعالیت اقتصادی      3) فرهنگ و مناسبات اجتماعی       4) وسعت و فضای سکونت و فعالیت

4- در برخی از کشورهای اروپایی سکونتگاه های با بیش از چند نفر جمعیت ، شهر محسوب می شوند؟

1) 2000                              2)5000                         3) 10000                                       4) 30000

5- یکی از مهم ترین تغییرات فضای جغرافیایی در قرن بیستم و بیست و یکم افزایش ...........در جهان است؟

1) شهر و شهرنشینی         2)روستا و روستا نشینی              3) روستا و شهر          4) روستا نشینی و شهر نشینی

6- سرعت گسترش شهر نشینی در کدام قاره ها بیشتر است؟

1) آسیا و اروپا                   2)آفریقا و آمریکا                         3) آسیا و آفریقا          4) آسیا و استرالیا

7- مگاسیتی به شهرهایی با بیش از چند میلیون نفر جمعیت اطلاق می شود؟

1) یک                            2)دو                        3) پنج                          4) ده

8- زنجیره ای از مادرشهرها یا کلان شهر ها در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل کدام است؟

1) حومه                      2)مگالاپلیس                         3) متروپل                      4)مگاسیتی

9- روند شهرنشینی در ایران از چه سالی سرعت گرفت؟

1) 1335                   2)1341                           3) 1345                          4) 1345

10- دومین شهر پرجمعیت ایران بعد از تهران کدام است؟

1) اصفهان               2)تبریز                                              3) شیراز                        4) مشهد

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس اول

1- سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر ( مکان ، جایگاه ) و ......................آن است.

2- در سکونت گزینی انسان ها در مناطق تمدن های اولیه عواملی چون آب فراوان ، آب و هوای ملایم و .......................جلگه ها نقش مهمی داشته است.

3- در کشور ایران دسترسی به آب ، قلعه های دفاعی ، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل شکل گیری ...............اولیه روستاها و شهرها بوده است.

4- سلسله مراتب سکونتگاه ها یعنی ..................آنها برحسب اهمیت.

5- ..................نفوذ ، یعنی حداقل جمعیتی که تقاضای کالا ، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه دارند.

6-..................نفوذ ، یعنی بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند.

7- شهرهایی با بیش از ده میلیون نفر که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی ، حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند به آنها ..................گفته می شود.

8- تنها در دو کشور چین و ...................بیش از یک ملیارد نفر روستانشین اند.

9- طی اصلاحات................نه تنها وضع روستاییان بهتر نشد بلکه شرایط انهدام کشاورزی در ایران فراهم آمد.

10-شهر محل انباشت سرمایه ، تولید کالاهای کارخانه ای و تمرکز اقتصادی است و مبادله ای .........................بین شهر و روستا جریان دارد.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس اول

1- در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت ، عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته اند. (                )

2- منظور از موقعیت یک شهر یا روستا ، وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود و همچنین جایگاه آن در سطح ناحیه است. (                     )

3- مجاورت یک سکونتگاه با کوه آتشفشان یا گسل های فعال نیز می تواند حیات آن سکونتگاه را رونق بخشد. (                 )

4-در چین و هند روستاهایی با بیش از 30000 نفر جمعیت وجود دارند. (                 )

5- سکونتگاه ها از نظر جمعیت و عملکرد متفاوت اند. (                       )

6- منظور از اصطلاح شهر گرایی افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای  آن است. (                )

7- مگالاپلیس ها معمولابه  شکل خطی و کریدوری و برخی نیز شکل خوشه ای و کهکشانی پیدا کرده اند. (                     )

8-پس ازانقلاب اسلامی نیز مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ادامه یافت. (                       )

9- تا سال 1335 مهاجرت از روستاها به شهرها به سرعت صورت می گرفت. (                 )

10- در سدۀ نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی اروپا و امریکای شمالی ، به دنبال توسعه صنایع کارخانه ای مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد. (                     )

*- درمورد انواع شهر ها موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید :

الف- معادل واژه مگاسیتی                                                                                    

1-مادرشهریامتروپل

ب-این شهرها حوزه نفوذ بسیاروسیعی درجهان دارند                                       

2-جهان شهر

ج-زنجیره ای از مادرشهرها وکلان شهرها                                                        

3- شهرهای اقماری

د- بزرگترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است                 

               4-کلان شهر

 

       5-مگالاپلیس

  پایان درس اول

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای (3) دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی