تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (3) کاربردی دوازدهم رشته انسانی
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

  نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای(3)کاربردی- پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس دوم : مدیریت شهر و روستا

1- اهمیت شهرها و روستاها را بنویسید؟

2- مهم ترین مسائل و مشکلات شهرها و روستاها در دوره معاصر را بنویسید؟

3- عبارت کامل کردنی ؟ ( برنامه ریزی)

4- به طور کلی چه مسائلی بر همه جنبه های زندگی در شهرها و روستاهای یک کشور تاثیر می گذارد؟ 2 مورد

5- تعریف آمایش سرزمین را بنویسید؟

6- در نموداری آمایش سرزمین را تعریف کنید؟

7- ویژگی های عمدۀ برنامه آمایش سرزمین را بنویسید و به اختصار شرح دهید؟ 6 مورد

8- هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری را بنویسید؟

9- شهر پایدار را تعریف کنید؟ بقیه در ادامۀ مطلب

 

10- سه رکن مورد توجّه در برنامه ریزی شهری شهرِ پایدار را نام ببرید؟

11- مهم ترین مشکلات شهرها در دنیای معاصر را نام ببرید؟ 3 مورد تیترها

12- علل وجود مشکلات مربوط به اشتغال در شهرهای بزرگ را نام ببرید؟ 2 مورد

13- علل مشغول به کار شدن مهاجران در مشاغلی مانند کارگر موقتی و روزمزدرا بنویسید؟ 2 مورد

14- مهم ترین فعالیت های بخش غیر رسمی اقتصاد شهرهای بزرگ را بنویسید؟

15- مهم ترین راهکارها برای سامان بخشیدن به مشاغل غیر رسمی در شهرهای بزرگ را بنویسید؟ 3 مورد

16- عوامل ایجاد مشکل مسکن کافی و مناسب در شهرها را نام ببرید؟ 2 مورد

17- به چه عللی فقیران شهری ، پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن ندارند؟ 3 مورد

18- پدیده هایی که در نتیجه مشکل مسکن در شهرهای بزرگ شکل می گیرد را نام ببرید؟ 2 مورد

19- نمونه هایی از اسکان غیر رسمی در حاشیه ی شهرهای بزرگ را نام ببرید؟

20- علل پیدایش پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را بنویسید؟

21- زاغه نشینی چیست؟

22- زاغه ها چه ویژگی هایی دارند؟ 3 مورد

23- در برخی کشورها حکومت مرکزی یا حکمرانی محلّی برای تامین مسکن گروه های فقیر شهری و مهاجران چه کار کرده است؟ 2 مورد

24- چه عواملی به فقر شهری منجر می شود؟ 3 مورد

25- نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات و کجروی های اجتماعی در آن بیشتر است را بنویسید؟

26- وَندالیسم شهری چیست؟

27- کدام فضاهای شهری جرم خیز و فاقد امنیت هستد؟

28- راهکارها در فضاهای شهری جُرم خیز و فاقد امنیت چیست؟ 4 مورد

29- برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهرها چه باید کرد؟ مدیران شهری چه کاری می توانند انجام دهند؟

30- عبارت کامل کردنی ؟ ( افزایش فشار )

31- یکی از ارکان مهم پایداری شهری و شهر سالم چیست؟

32- در برخی شهرهای جهان کدام اقدامات مثبت و ارزنده در خصوص محیط زیست شهری انجام شده است؟ 4 مورد

33- در برنامه ریزی شهری چه عواملی مورد مطالعه قرار می گیرد؟ شرح دهید.

34- منظور از نابرابری فضایی در شهرها چیست؟ شرح دهید.

35- علل توجّه به زیباسازی شهر در طراحی و مدیریت شهری را بنویسید؟ 3 مورد

36- مبلمان شهری را تعریف کنید؟

37- اجزای مبلمان شهری را نام ببرید؟ 12 مورد

38- عوامل موثّر در طراحی مبلمان شهری را بنویسید؟ 2 مورد

39- مهم ترین موارد توجّه به افراد ویژه مانند معلولان در مبلمان شهری را بنویسید؟ 2 مورد

40- شهر هوشمند چگونه شهری است؟

41- انواع حسگرهای ( سنسور ) جمع آوری و پردازش اطلاعات در سامانه های مختلف در شهرهای هوشمند را بنویسید؟ 5 مورد

42- ویژگی های شهر هوشمند را بنویسید؟ 2 مورد

43- عبارت کامل کردنی : ( کاربری زمین یا کاربری اراضی)

44- همه فعالیت های شهر که روی زمین انجام می شود را نام ببرید؟ 6 مورد

45- کاربری زمین یعنی چه ؟

46- کاربرد نقشه های کاربری زمین را بنویسید؟

47- مهم ترین اقدامات برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربری های موجود در شهر را بنویسید؟

48- وسعت فضای سبز یک شهر 18000 هکتار و مساحت کل شهر 360000 هکتار است.عملکرد فضای سبز این شهر را نسبت به مساحت کل شهر حساب کنید؟

49- مفهوم سرانه چیست؟

50- نحوه محاسبه فضای سبز در یک شهر را بنویسید؟

51- مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر 180000 متر مربع و جمعیت کل شهر 90000 نفر است. سرانه فضای سبز این شهر را حساب کنید؟

52- اهمیت مطالعه کاربری زمین را بنویسید؟ 2 مورد

53- پیامدهای بی توجهی به مناطق روستایی را بنویسید؟ 2 مورد

54- مهم ترین مشکلات روستاها را می توان به دو گروه تقسیم کرد. آن ها را بنویسید؟

55- عبارت کامل کردنی : ( فقر اقتصادی ) یا انواع فقر روستائیان را نام ببرید؟

56- میزان فقر شهری و روستایی در جهان را بنویسید؟

57- 76 درصد فقیران کشورهای کدام قاره ها در نواحی روستایی زندگی می کنند ؟ 3 مورد

58- نابرابری های رفاهی در مناطق روستایی را با مناطق شهری مقایسه کنید؟

59- برنامه توسعه روستایی چگونه برنامه ای است؟

60- سه رکن تحقق روستای پایدار را نام ببرید؟

61- مهم ترین عامل توسعه روستایی در گذشته چه چیزی بوده است؟

62- امروزه توسعۀ روستایی در چه زمینه هایی است؟ 4 مورد

63- مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید؟ 4 مورد

64- علل وجود مشکلات روستاییان برای کشت تجاری و سود آور را بنویسید؟4 مورد

65- مهم ترین اقدامات انجام شده برای حل مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید؟ 5 مورد

66- علل ناموفق بودن انقلاب سبز در بعضی از کشورها را بنویسید؟

67- پیامد مکانیزه و ماشینی کردن کشاورزی در برنامه انقلاب سبز چیست؟

68- ویژگی های خدمات و تجهیزات در مناطق روستایی را بنویسید؟ 2 مورد

69- مهم ترین اهداف جهاد سازندگی ( کشاورزی)  در مناطق روستایی کشور را نام ببرید؟ 2 مورد

70 مهم ترین فعالیت های جهاد سازندگی ( کشاورزی ) در روستاها ،بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بنویسید؟ 5 مورد

71- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟

72- از وظایف مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چیست؟

73- ویژگی های طرح های هادی روستایی را بنویسید؟ 4 مورد

74- نهادهای مدیریت شهرهای کشور را نام ببرید؟ 3 مورد

75- نهادهای مدیریت روستاهای کشور را نام ببرید؟ 2 مورد

76- وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را بنویسید؟ 2 مورد

77- هدف از تشکیل شوراهای شهری و روستایی را بنویسید؟

78- اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، چگونه انتخاب می شوند؟

79- ویژگی عصر اطلاعات و رایانه ها را بنویسید؟

80- مفهوم لغوی GISرا بنویسید؟

81- اهمیت موقعیت مکانی را بنویسید؟

82- دو مولفه داده ها و اطلاعات را بنویسید؟

83- اهمیت سامانه اطلاعات جغرافیایی را بنویسید؟

84- سامانه اطلاعات جغرافیایی (  GIS ) را تعریف کنید؟

85- مهم ترین کاربرد های سامانه اطلاعات جغرافیایی را نام ببرید؟

86- مراحل کار در سامانه اطلاعات جغرافیایی را نوشته و به اختصار شرح دهید/

87- قابلیت های GIS را بنویسید؟ 5 مورد

88- مثالی در مورد جمع بندی لایه های مختلف اطلاعاتی و ایجاد لایه جدید اطلاعاتی در GIS را بنویسید؟

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس دوم

1- فقیران شهری به چه علتی پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن ندارند؟

1) اختلاف طبقاتی شدید                             2) رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها          

3) بی توجهی حکومت ها به حمایت های تامین اجتماعی                 4) همه موارد

2-به طور کلی سیاست ها ، خط مشی های کلان اقتصادی و اجتماعی چه کسانی بر همه جنبه های زندگی در شهرها و روستاهای یک کشور تاثیر می گذارد؟

1) حکومت ها                         2)مردم                           3) موسسات                         4) ملت

3- در شهر مانیل در کدام کشور ، زاغه ها در بخش های مختلف شهر پراکنده شده اند؟

1) ژاپن                           2)فیلیپین                            3) اندونزی                          4) مالزی

4- خسارت وارد کردن به اموال عمومی ، بناها و آثار فرهنگی یکی از انحرافات اجتماعی در شهرها در ارتباط با کدام گزینه زیر است؟

1) بزهکاری                             2)طلاق                        3) اعتیاد                            4) وَندالیسم شهری

5- یکی از ارکان مهم پایداری شهری و شهر سالم به حداقل رساندن چیست؟

1) مصرف آب         2)آلودگی              3) تخریب محیط زیست                             4) گزینه دو سه

6- معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و .............. شهروندان است.

1) هویت                      2)زبان                             3) آداب و رسوم                            4) دین

7- طراحی خط بَساوایی در مبلمان شهری مخصوص چه کسانی در شهر است؟

1) جانبازان              2)سالخوردگان                   3) نابینایان                         4) ورزشکاران

8- وسعت فضای سبز یک شهر 18000 هکتار و مساحت کل شهر 360000 هکتار است. عملکرد فضای سبز این شهر نسبت به مساحت کل شهر کدام است؟

1) 2                      2)20                                    3) 5                      4)50

9- مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر 180000 متر مربع و جمعیت کل شهر 90000 نفر است. سرانه فضای سبز این شهر را حساب کنید؟

1) 0.5                   2)2                                            3) 20                         4) 50

10- تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی از وظایف مهم چه نهادی است؟

1) جهاد سازندگی              2)بنیاد انقلاب اسلامی          3) کمیته امداد امام خمینی (ره)        4) شوراهای اسلامی

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس دوم

1- مدیریت صحیح و کارآمد شهرها و روستاها به ..................نیاز دارد .

2- آمایش سرزمین تنظیم رابطۀ انسان ، فضای جغرافیایی و ..................است.

3- امروزه تحقق شهرِ....................هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است.

4- درآمد کم ، بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی به ................شهری منجر می شود.

5- در شهرهای ..................... انواع حسگر ( سنسور ) ها اطلاعات را در سامانه های مختلف جمع آوری و پردازش می کنند.

6-برنامۀ .......................روستایی برنامه ای است که با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان طراحی می شود.

7- ماشینی کردن کشاورزی در برخی نواحی روستایی موجب گسترش .....................شده است.

8- در کشور ما مدیریت روستاها بر عهدۀ ....................و شوراهای اسلامی روستاست .

9- پردازش و تحلیل اطلاعات با ...................به تصمیم گیری می انجامد و به روند آن کمک می کند.

10-در بیشتر شهرها امکانات و خدمات شهری به طور .................... و متوازن توزیع نشده اند.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس دوم

1- در برنامۀ آمایش سرزمین به همۀ جنبه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، دفاعی و محیطی کشور به طور هماهنگ توجه می شود. (                )

2- در شهرهایی که با تمرکز زیاد جمعیت یا مهاجرت گسترده روبه رو هستند ، مسکن کافی و مناسب وجود ندارد. (                     )

3- حاشیه نشینی و زاغه نشینی جلوه هایی از پدیدۀ اسکان غیر رسمی یا غیر قانونی است. (                 )

4-در بیش تر شهرها امکانات و خدمات شهری به طور عادلانه و متوازن توزیع شده اند. (                 )

5- در شهرهای هوشمند گردش آزاد اطلاعات اهمیت ندارد. (                       )

6- مطالعه کاربری زمین یا کاربری اراضی یکی از بخش های مهم برنامه ریزی شهری است. (                )

7- در نقشه های کاربری زمین ، پراکندگی انواع عملکردهای شهر نمایش داده می شود. (                     )

8-سرانه عبارت است از تقسیم جمعیت بر مساحت. (                       )

9- 63 درصد از فقر در جهان مربوط به نواحی روستایی است. (                 )

10- هر سامانه از سه بخش ورودی ، پردازش و خروجی تشکیل شده است. (                     )

*-درمورد GIS موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:                                                        

1-داده ها و اطلاعات از محیط جمع آوری می شوند                                                                     

الف- ورودی

2-نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود                                                            

ب- خروجی

3-اطلاعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدلسازی می شود.      

ج- تصمیم گیری

 

د- تجزیه وتحلیل

 پایان درس دوم


 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای (3) دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 2 بهمن 1397 10:43 ق.ظ
با آرزوی موفقیت براتون
محمد حسین احسانی
سلام متشکرم
سه شنبه 2 بهمن 1397 10:42 ق.ظ
عالی بود نمونه سوال ها
محمد حسین احسانی
متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی