تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سئوالات جغرافیای (3) کاربردی پایه دوازدهم انسانی
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3)کاربردی- پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس پنجم: انواع و ویژگی های مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی را تعریف کنید؟

2- مهم ترین حوادث طبیعی را نام ببرید؟11 مورد

3- وقوع حوادث طبیعی چه پیامدهایی دارد؟

4- مخاطرات طبیعی را می توان از نظر منشا شکل گیری به دو دسته تقسیم کرد نام برده و هریک را توضیح دهید؟

5- نقش انسان در میزان خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی چیست؟ توضیح دهید.

6- با توجه به چه عواملی برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه ، زمین لغزش ، سیل و خشک سالی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند؟

7- زمین لرزه را تعریف کنید؟

8- علت وقوع زمین لرزه چیست؟ شرح دهید.

9- انواع حرکت صفحه ها در زمین ساخت ورقه ای را بنویسید؟ 3 مورد  

10- نتایج حرکت صفحه های پوسته زمین را بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب

11- ارتباط بین محل لرزه ها با مرز صفحه های پوسته زمین را توضیح دهید؟ و زمین لرزه در چه مکان هایی اتفاق می افتد؟ یا در یک منطقه چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد؟

12- اهمیت شناخت موقعیت گسل ها را بنویسید؟

13- کانون زمین لرزه چیست؟

14- مرکز سطحی زمین لرزه چیست؟

15- علت جابجایی و حرکت گسل ها را بنویسید؟

16- نقطه کانونی زمین لرزه و ارتباط آن با میزان تکان های زمین لرزه و مکان گزینی سازه ها را شرح دهید؟

17- ارتباط گسل های همگرا با میزان تخریب را بنویسید؟

18- در زمین لرزه ها جابه جایی زمین بر اساس چه مقیاس هایی اندازه گیری می شود توضیح دهید؟

19- کارشناسان شدت زمین لرزه و بزرگای آن را چگونه اندازه گیری می کنند؟

20- آیا همه زمین لرزه ها خطرناک هستند؟

21- رابطه بین عمق کانونی زمین لرزه و میزان تخریب و خسارت را بنویسید؟

22- در مقیاس ریشتر به ازای افزایش هر عدد ، شدت زلزله چند بار بیشتر می شود؟ با مثال.

23- مهم ترین مناطق زلزله خیز کره زمین را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟

24- علت اصلی لرزه خیزی ایران چیست؟

25- بررسی ها نشان می دهد که تقریبا هر چند سال یک بار زمین لرزه بالای 6 ریشتر در ایران رخ داده است؟

26- مهم ترین زلزله های پرتلفات در ایران را نام ببرید؟

27- سیل را تعریف کنید؟

28- آبدهی رود یا دبی رود را تعریف کنید؟

29- میزان آبدهی رودها در طول سال چه تغییری می کند ؟ با مثال.

30- ارتباط آبدهی رود و سیل را بنویسید؟

31- دشت سیلابی را تعریف کنید؟  

32- کامل کردنی : ( سطح بستر سیلابی)

33- عوامل موثر در وقوع سیل ( طبیعی و انسانی ) را نام ببرید؟ 4 مورد تیترها

34- تاثیر حجم بارش و مدت زمان بارش در وقوع سیل را بنویسید؟

35- شکسته شدن سدها چگونه موجب وقوع سیل می شود؟

36- شبکه زهکشی را تعریف کنید؟

37- کار و نقش شبکه زهکشی چیست؟

38- حوضه آبخیز را تعریف کنید؟

39- ارتباط میان وسعت حوضه آبخیز با میزان آبدهی را بنویسید؟

40- کامل کردنی : ( شکل حوضه ، شیب و تعداد انشعابات حوضه)

41- حوضه های آبخیز از نظر شکل به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

42- ارتباط شکل حوضه آبخیز با میزان سیل خیزی رود را توضیح دهید؟

43- حوضه های آبخیز گرد و کشیده را از نظر مدت زمان تخلیه آب از حوضه را مقایسه کنید؟

44- میزان سیل خیزی رودها در دشت های وسیع را توضیح دهید؟

45- دخالت های انسانی چگونه موجب وقوع سیل یا تشدید آن می شوند؟

46- حرکت دامنه ای را تعریف کنید؟

47- انواع حرکات دامنه ای را نام ببرید؟ 4 مورد

48- مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟

49- زمین لغزش را تعریف کنید؟

50- ویژگی های زمین لغژش را بنویسید؟ 4 مورد

51- عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش را بنویسید و هریک را توضیح دهید. 6 مورد

52- استعداد زمین لغزش در کدام دامنه ها بیش تر است؟ 2 مورد

53- چرا احتمال وقوع پدیده زمین لغزش در دامنه های مناطق مرطوب بیش تر است؟ 2 دلیل

54- چرا در ایران وقوع زمین لغزش موجب خسارت های فراوان می شود؟

55- خشک سالی را تعریف کنید؟

56- انواع خشک سالی را نام برده و هر یک را مختصر توضیح دهید.

57- ارتباط میان خشک سالی و نوع اقلیم ( آب و هوا ) را بنویسید؟

58- چرا خطرات خشک سالی بیش از خشکی است؟

59- آسیب پذیری مناطق خشک و نیمه خشک در مقابل خشک سالی چگونه است؟

60- میزان وسعت منطقه وقوع خشک سالی را بنویسید؟

61- ترسالی چه زمانی روی می دهد؟

62- پیامدهای خشک سالی را بنویسید؟ 5 مورد

63- علل خشک سالی را بنویسید؟ 2 مورد

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس پنجم

1-به طور کلی به حوادثی که بر اثر فرایندهای طبیعی در کرۀ زمین رخ می دهد ، چه می گویند؟  

1) مخاطرات      2)مخاطرات طبیعی         3)بحران             4) مخاطره

2-امواج ناشی از زمین لرزه های دریایی چه نام دارد ؟

1) رانش زمین              2)زمین لرزه            3) ترنادو         4)سونامی             

3- به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد چه می گویند؟

1) مرکز سطحی           2)کانون عمقی              3) گسل             4) پرتگاه گسلی         

4- برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه (شدت) از چه مقیاسی استفاده می شود؟

1) مرکالی                 2)ریشتر              3) دبی              4)امواج زمین لرزه                        

    5-جایی که پوستۀ تشکیل دهندۀ قارۀ آسیا اروپا به پوسته تشکیل دهندۀ قاره آفریقا و هند برخورد می کند ، کدام کمر بند زلزله خیز جهان است؟

1) کمربند اطراف اقیانوس آرام                            2)کمربند میانی اقیانوس اطلس        

3) کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا                       4) کمربند اطراف اقیانوس آرام و کمر بند میانی اقیانوس اطلس

6- بررسی ها نشان می دهد که تقریبا هر چند سال یک بار زمین لرزۀ بالای 6 ریشتر در ایران رخ داده است ؟

1) پنج                    2)ده                 3)پانزده                4) صد

7- در کدام حوضه های آبریز از نظر شکل ، مدت زمان بیشتری صرف می شود تا آبراهه ها خارج شوند؟

1) دراز          2)پهن               3) گرد               4) کشیده

8- مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟

1) ریزش              2)خَزش                 3) جریان گِلی                   4)زمین لغزش

9- کدام نوع لغزش از فراوان ترین نوع لغزش های دامنه ای به حساب می آید؟

1) بارش سنگین        2)ذوب برف               3) زمین لرزه               4) زیر بُری رودخانه ها                      

   10- به طور کلی کدام مناطق جهان در مقابل خشک سالی ها حساس تر و آسیب پذیر ترند؟

1) خشک              2)نیمه خشک                   3) خشک و نیمه خشک                4) مرطوب

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس پنجم

1- با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوعِ ...............برخی از مخاطرات طبیعی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند.

2-لیتوسفر زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل های معین گسستگی دارد و تشکیل واحدهایی را می دهد که به هریک ...............یا.................گفته می شود.

3- کانون زمین لرزه نقطه ای در .....................زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود.

4- میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها ...................است.

5- چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ .........................آن بیشتر شود، سیل رخ می رهد.

6- هر رود مانند شاخه های درخت انشعاباتی دارد که به مجموعه آنها شبکۀ...........................می گویند.

7- ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی موجب تنگ تر شدن .........................می شود و وقوع سیل را به دنبال دارد.

8- بارش هایی که شدت آنها کمتر اما مدت آنها بیشتر است تاثیر بسیار بیشتری در ..........................دارند.

9- ایران کشوری کوهستانی است و دامنه های مستعدِ زمین .......................در آن بسیار زیادند.

10- تر سالی زمانی روی می دهد که میزان بارندگی سالانه یک منطقه بیش از حدّ ....................بارش در آن منطقه باشد.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس پنجم

1- زمین از سه بخش پوسته ، گوشته و هسته تشکیل شده است. (                )

2- محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. (                     )

3- جابه جایی زمین در امتداد گسل های غیر فعال روی می دهد . (                 )

4- آبدهی رودها معمولا در طول سال تغییر می کند.  (                 )

5- در برخی از مناطق ایران در دورۀ بارشی سال در سطح بستر سیلابی اقدام به کشت محصولات کشاورزی می کنند. (                  )

6- هر قدر حوضه آبخیز یک رود ، وسیع تر باشد ، آبدهی آن نیز بیشتر است. (                )

7- در حوضه های کشیده ، مدت زمان طولانی تری سپری می شود تا آب جاری مسافت سرچشمه تا خروجی را طی کند. (                     )

8-با از بین رفتن پوشش گیاهی ، نفوذ پذیری خاک افزایش می یابد. (                       )

9- خشک سالی یک دورۀ کم آبی است که طی آن یک منطقه با کمبود غیر منتظرۀ بارش و ذخیرۀ آبی مواجه می شود. (            )

10- کاهش یا از بین رفتن محصولات کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی از مهم ترین پیامد خشک سالی است. (                     )

 *- درمورد زمین لرزه موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:

1- نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود

الف)مرکزسطحی زمین لرزه

 

2- موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود

ب) کانون زمین لرزه

3- به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد

ج)گسل های فعال

4- جابه جایی زمین در امتداد آن ها روی می دهد

د)حرکت همرفتی مواد

 پایان درس پنجم


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : سئوالات جغرافیای (3) دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی