جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3)کاربردی- پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس پنجم: انواع و ویژگی های مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی را تعریف کنید؟

2- مهم ترین حوادث طبیعی را نام ببرید؟11 مورد

3- وقوع حوادث طبیعی چه پیامدهایی دارد؟

4- مخاطرات طبیعی را می توان از نظر منشا شکل گیری به دو دسته تقسیم کرد نام برده و هریک را توضیح دهید؟

5- نقش انسان در میزان خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی چیست؟ توضیح دهید.

6- با توجه به چه عواملی برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه ، زمین لغزش ، سیل و خشک سالی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند؟

7- زمین لرزه را تعریف کنید؟

8- علت وقوع زمین لرزه چیست؟ شرح دهید.

9- انواع حرکت صفحه ها در زمین ساخت ورقه ای را بنویسید؟ 3 مورد  

10- نتایج حرکت صفحه های پوسته زمین را بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب

11- ارتباط بین محل لرزه ها با مرز صفحه های پوسته زمین را توضیح دهید؟ و زمین لرزه در چه مکان هایی اتفاق می افتد؟ یا در یک منطقه چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد؟

12- اهمیت شناخت موقعیت گسل ها را بنویسید؟

13- کانون زمین لرزه چیست؟

14- مرکز سطحی زمین لرزه چیست؟

15- علت جابجایی و حرکت گسل ها را بنویسید؟

16- نقطه کانونی زمین لرزه و ارتباط آن با میزان تکان های زمین لرزه و مکان گزینی سازه ها را شرح دهید؟

17- ارتباط گسل های همگرا با میزان تخریب را بنویسید؟

18- در زمین لرزه ها جابه جایی زمین بر اساس چه مقیاس هایی اندازه گیری می شود توضیح دهید؟

19- کارشناسان شدت زمین لرزه و بزرگای آن را چگونه اندازه گیری می کنند؟

20- آیا همه زمین لرزه ها خطرناک هستند؟

21- رابطه بین عمق کانونی زمین لرزه و میزان تخریب و خسارت را بنویسید؟

22- در مقیاس ریشتر به ازای افزایش هر عدد ، شدت زلزله چند بار بیشتر می شود؟ با مثال.

23- مهم ترین مناطق زلزله خیز کره زمین را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟

24- علت اصلی لرزه خیزی ایران چیست؟

25- بررسی ها نشان می دهد که تقریبا هر چند سال یک بار زمین لرزه بالای 6 ریشتر در ایران رخ داده است؟

26- مهم ترین زلزله های پرتلفات در ایران را نام ببرید؟

27- سیل را تعریف کنید؟

28- آبدهی رود یا دبی رود را تعریف کنید؟

29- میزان آبدهی رودها در طول سال چه تغییری می کند ؟ با مثال.

30- ارتباط آبدهی رود و سیل را بنویسید؟

31- دشت سیلابی را تعریف کنید؟  

32- کامل کردنی : ( سطح بستر سیلابی)

33- عوامل موثر در وقوع سیل ( طبیعی و انسانی ) را نام ببرید؟ 4 مورد تیترها

34- تاثیر حجم بارش و مدت زمان بارش در وقوع سیل را بنویسید؟

35- شکسته شدن سدها چگونه موجب وقوع سیل می شود؟

36- شبکه زهکشی را تعریف کنید؟

37- کار و نقش شبکه زهکشی چیست؟

38- حوضه آبخیز را تعریف کنید؟

39- ارتباط میان وسعت حوضه آبخیز با میزان آبدهی را بنویسید؟

40- کامل کردنی : ( شکل حوضه ، شیب و تعداد انشعابات حوضه)

41- حوضه های آبخیز از نظر شکل به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

42- ارتباط شکل حوضه آبخیز با میزان سیل خیزی رود را توضیح دهید؟

43- حوضه های آبخیز گرد و کشیده را از نظر مدت زمان تخلیه آب از حوضه را مقایسه کنید؟

44- میزان سیل خیزی رودها در دشت های وسیع را توضیح دهید؟

45- دخالت های انسانی چگونه موجب وقوع سیل یا تشدید آن می شوند؟

46- حرکت دامنه ای را تعریف کنید؟

47- انواع حرکات دامنه ای را نام ببرید؟ 4 مورد

48- مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟

49- زمین لغزش را تعریف کنید؟

50- ویژگی های زمین لغژش را بنویسید؟ 4 مورد

51- عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش را بنویسید و هریک را توضیح دهید. 6 مورد

52- استعداد زمین لغزش در کدام دامنه ها بیش تر است؟ 2 مورد

53- چرا احتمال وقوع پدیده زمین لغزش در دامنه های مناطق مرطوب بیش تر است؟ 2 دلیل

54- چرا در ایران وقوع زمین لغزش موجب خسارت های فراوان می شود؟

55- خشک سالی را تعریف کنید؟

56- انواع خشک سالی را نام برده و هر یک را مختصر توضیح دهید.

57- ارتباط میان خشک سالی و نوع اقلیم ( آب و هوا ) را بنویسید؟

58- چرا خطرات خشک سالی بیش از خشکی است؟

59- آسیب پذیری مناطق خشک و نیمه خشک در مقابل خشک سالی چگونه است؟

60- میزان وسعت منطقه وقوع خشک سالی را بنویسید؟

61- ترسالی چه زمانی روی می دهد؟

62- پیامدهای خشک سالی را بنویسید؟ 5 مورد

63- علل خشک سالی را بنویسید؟ 2 مورد

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس پنجم

1-به طور کلی به حوادثی که بر اثر فرایندهای طبیعی در کرۀ زمین رخ می دهد ، چه می گویند؟  

1) مخاطرات      2)مخاطرات طبیعی         3)بحران             4) مخاطره

2-امواج ناشی از زمین لرزه های دریایی چه نام دارد ؟

1) رانش زمین              2)زمین لرزه            3) ترنادو         4)سونامی             

3- به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد چه می گویند؟

1) مرکز سطحی           2)کانون عمقی              3) گسل             4) پرتگاه گسلی         

4- برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه (شدت) از چه مقیاسی استفاده می شود؟

1) مرکالی                 2)ریشتر              3) دبی              4)امواج زمین لرزه                        

    5-جایی که پوستۀ تشکیل دهندۀ قارۀ آسیا اروپا به پوسته تشکیل دهندۀ قاره آفریقا و هند برخورد می کند ، کدام کمر بند زلزله خیز جهان است؟

1) کمربند اطراف اقیانوس آرام                            2)کمربند میانی اقیانوس اطلس        

3) کمربند کوهستانی آلپ - هیمالیا                       4) کمربند اطراف اقیانوس آرام و کمر بند میانی اقیانوس اطلس

6- بررسی ها نشان می دهد که تقریبا هر چند سال یک بار زمین لرزۀ بالای 6 ریشتر در ایران رخ داده است ؟

1) پنج                    2)ده                 3)پانزده                4) صد

7- در کدام حوضه های آبریز از نظر شکل ، مدت زمان بیشتری صرف می شود تا آبراهه ها خارج شوند؟

1) دراز          2)پهن               3) گرد               4) کشیده

8- مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟

1) ریزش              2)خَزش                 3) جریان گِلی                   4)زمین لغزش

9- کدام نوع لغزش از فراوان ترین نوع لغزش های دامنه ای به حساب می آید؟

1) بارش سنگین        2)ذوب برف               3) زمین لرزه               4) زیر بُری رودخانه ها                      

   10- به طور کلی کدام مناطق جهان در مقابل خشک سالی ها حساس تر و آسیب پذیر ترند؟

1) خشک              2)نیمه خشک                   3) خشک و نیمه خشک                4) مرطوب

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس پنجم

1- با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوعِ ...............برخی از مخاطرات طبیعی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند.

2-لیتوسفر زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل های معین گسستگی دارد و تشکیل واحدهایی را می دهد که به هریک ...............یا.................گفته می شود.

3- کانون زمین لرزه نقطه ای در .....................زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود.

4- میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها ...................است.

5- چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ .........................آن بیشتر شود، سیل رخ می رهد.

6- هر رود مانند شاخه های درخت انشعاباتی دارد که به مجموعه آنها شبکۀ...........................می گویند.

7- ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی موجب تنگ تر شدن .........................می شود و وقوع سیل را به دنبال دارد.

8- بارش هایی که شدت آنها کمتر اما مدت آنها بیشتر است تاثیر بسیار بیشتری در ..........................دارند.

9- ایران کشوری کوهستانی است و دامنه های مستعدِ زمین .......................در آن بسیار زیادند.

10- تر سالی زمانی روی می دهد که میزان بارندگی سالانه یک منطقه بیش از حدّ ....................بارش در آن منطقه باشد.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس پنجم

1- زمین از سه بخش پوسته ، گوشته و هسته تشکیل شده است. (                )

2- محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. (                     )

3- جابه جایی زمین در امتداد گسل های غیر فعال روی می دهد . (                 )

4- آبدهی رودها معمولا در طول سال تغییر می کند.  (                 )

5- در برخی از مناطق ایران در دورۀ بارشی سال در سطح بستر سیلابی اقدام به کشت محصولات کشاورزی می کنند. (                  )

6- هر قدر حوضه آبخیز یک رود ، وسیع تر باشد ، آبدهی آن نیز بیشتر است. (                )

7- در حوضه های کشیده ، مدت زمان طولانی تری سپری می شود تا آب جاری مسافت سرچشمه تا خروجی را طی کند. (                     )

8-با از بین رفتن پوشش گیاهی ، نفوذ پذیری خاک افزایش می یابد. (                       )

9- خشک سالی یک دورۀ کم آبی است که طی آن یک منطقه با کمبود غیر منتظرۀ بارش و ذخیرۀ آبی مواجه می شود. (            )

10- کاهش یا از بین رفتن محصولات کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی از مهم ترین پیامد خشک سالی است. (                     )

 *- درمورد زمین لرزه موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:

1- نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود

الف)مرکزسطحی زمین لرزه

 

2- موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود

ب) کانون زمین لرزه

3- به ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد

ج)گسل های فعال

4- جابه جایی زمین در امتداد آن ها روی می دهد

د)حرکت همرفتی مواد

 پایان درس پنجم


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : سئوالات جغرافیای (3) دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic