تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سئوالات جغرافیای (3) کاربردی دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3)کاربردی- پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس ششم: مدیریت مخاطرات طبیعی

1- مخاطره چیست؟

2- بحران چگونه پیشامدی است؟

3- پیامدهای وقوع بحران را بنویسید؟

4- منظور از مدیریت مخاطرات طبیعی چیست؟

5- مدیریت مخاطره در چند مرحله صورت می گیرد ،  نام ببرید؟

6- مسئولیت مدیریت بحران در کشور ما بر عهده کدام نهادهاست؟

7- وظایف سازمان مدیریت بحران کشور را بنویسید؟

8- در زمان های نزدیک به وقوع زلزله چرا جانوران واکنش های غیر عادی از خود نشان می دهند؟

9- نشانه های قبل از وقوع زمین لرزه را نام برده و هریک را توضیح دهید؟ 3 مورد  

10- مهم ترین اقدامات مدیریتی در قبل از وقوع زمین لرزه را بنویسید؟ 7 مورد بقیه در ادامۀ مطلب


11- مهم ترین اقدامات مدیریتی در زمان وقوع زمین لرزه را بنویسید؟ 4 مورد

12- مهم ترین مشکلات پس از وقوع زمین لرزه را بنویسید؟

13- مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع زمین لرزه را بنویسید؟ 4 مورد

14- علل افزایش خسارت ناشی از سیلاب ها در کشور را بنویسید؟ 4 مورد

15- مهم ترین اقدامات مدیریتی پیش از وقوع سیل را نام ببرید؟ 2 مورد

16- روش های سازه ای را قبل از وقوع سیل توضیح دهید؟

17- مهم ترین روش های سازه ای در مدیریت سیل را نام ببرید؟

18- مزایای روش های غیر سازه ای در مدیریت سیل را بنویسید؟ 2 مورد

19- مهم ترین روش های غیر سازه ای در مدیریت سیل را بنویسید؟ 4 مورد

20- مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع سیل را بنویسید؟ 3 مورد

21- گسترۀ زمین لغزش ها با زمین لرزه را مقایسه کنید؟

22- اقدامات مدیریتی زمین لغزش در چند مرحله است نام ببرید؟

23- مهم ترین اقدامات مدیریتی قبل از وقوع زمین لغزش را بنویسید؟ 2 مورد

24- مهم ترین اقدامات مدیریتی حین وقوع زمین لغزش را بنویسید؟ 2 مورد

25- مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از  وقوع زمین لغزش را بنویسید؟ 3 مورد

26- وضعیت خشک سالی در کشور ایران چگونه است؟ شرح دهید.

27- مهم ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در کشور ما چیست؟

28- مهم ترین راهکارها در مدیریت خشک سالی را بنویسید؟ 7 مورد

29- سنجش از دور را تعریف کنید؟

30- سیر تحول در سنجش از دور را بنویسید؟

31- امواج الکترو مغناطیس را توضیح دهید؟ 

32- ذخیره و پردازش اطلاعات از سطح زمین درسنجش از دور چگونه انجام می شود؟

33- اهداف قرار دادن ماهواره ها در جو زمین و بالاتر چیست؟ 4 مورد

34- ویژگی های ماهواره لندست را بنویسید؟ 2 مورد

35- سنجنده چیست؟

36- انواع طیف های الکترو مغناطیسی را نام برده و هریک را توضیح دهید؟ 2 مورد

37- روش تهیه تصاویر ماهواره ای را بنویسید؟

38- نوع طیف در نرم افزار گوگل ارث چیست؟

39- مهم ترین کاربردهای سنجش از دور در مطالعات مخاطرات طبیعی را بنویسید؟ 3 مورد

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس ششم

1-به پیشامدی که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد چه می گویند؟  

1) مخاطره      2)مخاطرات طبیعی         3)بحران             4) مانور

2-هنگام وقوع کدام خطر طبیعی بعد از پناه گرفتن باید با دو دست از سر خود مواظبت کنیم ؟

1) زمین لرزه                         2)آتشفشان                    3) سقوط بهمن                 4)صاعقه          

3- مهم ترین علت افزایش خسارت سیل ها چیست؟

1) فعالیت های نابخردانه انسانی           2)از بین بردن پوشش گیاهی

3) تغییر کاربری اراضی به طور نامناسب و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها و دشت های سیلابی                    

4) همۀ موارد        

4- پس از توقف بارش و فروکش کردن سیل کدام اقدام ضروری نیست؟

1) مکان یابی برای اسکان موقت                                2)مرمت فوری راه های ارتباطی             

3) توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان             4)ایجاد کانال های انحرافی                        

5-چند درصد از سطوح کشاورزی کشور به آبیاری نیاز ندارند ؟

1) 5                               2)10                          3) 50               4) 90

6-مهم ترین عامل تهدید کنندۀ بخش کشاورزی در کشور ما چیست ؟

1) زمین لرزه                    2)سیل              3)زمین لغزش               4) خشک سالی

7- میانگین بارندگی خشکی های زمین چند میلی متر است؟

1) 224                          2)275                 3) 800                       4) 1000

8- کدام یک  از مهم ترین راهکارها در مدیریت خشک سالی نیست؟

1) صرفه جویی در مصرف آب                 2)افزایش بهره وری آبیاری در کشاورزی                

3) مدیریت آبخیزداری                            4)اطلاع به سازمان های امداد و نجات

9- تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در کدام طیف تهیه شده اند؟

1) مرئی        2)نامرئی               3) مادون قرمز یا فرو سرخ               4) ماوراء بنفش یا فرابنفش                      

 10- کدام عبارت دربارۀ ماهواره های منابع زمینی یا لندست درست نیست؟ 

1) آنها تقریبا هر ماه یک بار به دور کرۀ زمین می چرخند            

2)با استفاده از نور روز از تمام زمین تصویربرداری می کنند                  

3) تصاویری که ماهواره ها از سطح زمین برمی دارند ، در زمینه های مختلف از جمله مطالعات انرژی ، منابع طبیعی ، هواشناسی و ... است               

4) دستگاه های سنجندۀ نصب شده روی ماهواره ها می توانند باز تاب پدیده های سطح زمین را در طیف های الکترو مغناطیس مختلف دریافت کنند

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس  ششم

1- مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل می توانند .................. ایجاد کنند.

2- در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران به عهدۀ سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارتِ .......................است .

3- در زمان های نزدیک به وقوع زمین لرزه جانوران واکنش های غیر عادی از خود نشان می دهند علت این امر نیز تفاوت در ....................حواس جانوران نسبت به انسان است.

4-  پس از وقوع زمین لرزه باید مواظب ..................باشیم.

5- مهم ترین علت افزایش خسارت سیل ها نیز فعالیت های ......................انسانی در بستر و حریم رودخانه ها بوده است.

6- در سال های اخیر استانداری هر استان با نصب میله هایی برای رودخانه های سیل خیز ......................سیل گیر تعیین کرده است .

7- در مدیریت پیش از وقوع سیل روش های ....................در دراز مدت مفیدتر و بسیار کم هزینه ترند.

8-  به طور کلی سطح زمین بخشی از پرتوهایی را که از منابع گوناگون مانند خورشید دریافت می کنند به صورت امواج ............بازتاب می دهد.

9- سنجنده های ماهواره ای طیف های مختلف بازتاب شده از سطحِ ................را به صورت رقومی دریافت و ثبت می کنند .

10- تنش های موجود در امتداد خط گسل تولیدِ ..................می کند.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس ششم

1- مدیریت مخاطره در سه مرحله یعنی قبل از وقوع ، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره صورت می گیرد. (                )

2- در همه استان ها ادارۀ کل مدیریت بحران وجود دارد که زیر نظر استانداری فعالیت می کند. (                     )

3- در زمان وقوع زلزله بناهای شهری بیش از ساختمان های روستایی آسیب می بینند . (                 )

4- بهتر است در زمان وقوع زمین لرزه از ساختمان های بلند فاصله بگیریم و به زمین های باز پناه ببریم.  (                 )

5- گسترۀ زمین لغزش ها بسیار بیشتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه است. (                  )

6- 90 درصد از سطوح کشاورزی کشور به آبیاری نیازمندند. (                )

7- تا کنون کشورهای مختلف جهان ده ها ماهواره را با اهداف متفاوت در جوّ زمین و پایین تر از آن قرار داده اند. (                     )

8- ماهواره های منابع زمینی یا لندست تقریبا هر 24 ساعت یک بار به دور کرۀ زمین می چرخند. (                       )

9-سنجنده های ماهواره ها قادرند امواج ماکروویو را نیز دریافت و ثبت کنند. (                 )

10- معمولا خطوط گسلی مهم به سبب انرژی عظیمی که در امتداد آنها نهفته است ، پس از وقوع زمین لرزه دچار تنش می شوند . (                     )

*-با توجه به موضع سنجش ازدور موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:

1-ماهواره های منابع زمینی

الکترومغناطیس

2-نام پرتوهای بازتابیده خورشید توسط سطح زمین

مادون قرمز و ماوراء بنفش

3-طیف های نامرئی

لندست 

 

رقومی یا دیجیتال

 پایان درس  ششم

 

 


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای (3) کاربردی دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی