جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

                                      به نام خدا

سئوالات چهار گزینه ای مبانی  نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی

1. اهمیت نقشه کدام یک از موارد زیر است؟

1)وسیله مشاهده     2)وسیله ثبت مشاهدات          3)تجزیه و تحلیل مسائل     4)همه موارد

2. چه عاملی کاربرد نقشه را وسعت می بخشد؟

1)موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوع است               2)میدان دید

 3)اجرای طرح های مطالعاتی                                     4)پیداکردن نقاط

3.این تعریف برای کدام مفهوم است؟ "تصویر قائم از تمام یا قسمتی از سطح زمین بر روی سطح مستوی با مقیاس و علائم خاص"

1)مقیاس            2)علائم           3)نقشه         4)عکس هوایی

4.اولین عکس برداری هوایی در ایران در چه سالی بوده است؟

1) 22بهمن 1325                                      2)  22اسفند 1345

3)22 اردیبهشت 1335                                4)  22فروردین1365

5. تفسیر عکس های هوایی توسط چه وسیله ای صورت میگیرد؟

1) تلسکوپ           2)میکروسکوپ          3)استرسکوپ               4)پلانیمتر

6. اساس نقشه خوانی بر چند اصل استوار است؟

1) 2اصل                   2) 3اصل             3) 4اصل                 4) 5اصل

7. طول جغرافیایی شرقی و غربی هریک تا چند درجه است؟

1)90         2)180          3) 360           4)270

8. عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی هریک تا چند درجه است؟

1)45                2)90                  3) 180               4)360

9. کادر نقشه عمدتا چه شکلی دارد؟

1)مربع            2)مستطیل               3)بیضی                  4)لوزی

10. بر روی نقشه های جغرافیایی چه امتدادی به عنوان مبدا مورد استفاده قرار می گیرد؟

1)شمال            2)جنوب           3)مشرق              4)مغرب

11. به ترتیب نصف النهارات و مدارات چه امتدادی را در نقشه به ما نشان می دهند؟

1)شرقی به غربی-شمال به جنوب                                2)شمال به جنوب-مشرق به مغرب

3)شمال به مغرب-مشرق به جنوب                              4)جنوب به مشرق-مغرب به شمال

12. ساده ترین راه برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی استفاده از چیست؟

1)خورشید             2)ماه                  3)ستارگان            4)قطب نما

13. شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی در چه امتدادی است؟

1)در امتداد نصف النهارات با یک فلش یا علامت ستاره              2)در امتداد عقربه قطب نما

3)در امتداد شمالی محور های شبکه در مختصات قائم الزاویه       4)در امتداد مدارات

14.MN کدام شمال را به ما نشان می دهد؟

1)حقیقی           2)جغرافیایی          3)مغناطیسی            4)شبکه

15. در نیمکره شمالی کمترین سایه شاخص چه هنگانی است و چه جهتی را نشان می دهد؟

1)صبح-شمال            2)ظهر-شمال         3)عصر-شمال             4)غروب-شمال

16. ساعت عقربه دار در چه زمان هایی برای تعیین جهت کاربرد دارند؟

1)صبح و عصر        2)ساعات میانی صبح و عصر           3)ظهر         4)صبح و ظهر

17. تنه درختان در سمت آفتاب زدگی بیشتر چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال            2)جنوب             3)مشرق              4)مغرب

18. دوایر نزدیک به هم در تنه درختان چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)مشرق          2)مغرب           3)جنوب           4)شمال

19. سنگ قبر مسلمانان و سنگ دستشویی مسلمانان چگونه است؟

1)عمود برجهت قبله       2)در امتداد قبله     3)پشت به قبله       4)رو به قبله

20. برف مانده در یک سمت از یک پدیده چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)جنوب               2)شمال           3)مشرق            4)مغرب

21. قوس روشن ماه در نیمه اول ماه قمری کدام جهت جغرافیایی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال           2)جنوب          3)مشرق            4)مغرب

22. دُب اکبر شامل چند ستاره است؟

1)3                2)4                3)5               4)7

23. به کمک ذات الکرسی و دب اکبر کدام ستاره را می توان دید؟

1)خوشه پروین        2)بادبادک شکل     3)قطبی،شمالی یا جُدَی      4)صلیب جنوبی
بقیه در ادامه مطلب

 ادامه سوالات: 

24. دم خوشه پروین چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)مشرق           2) مغرب       3)شمال          4)جنوب

25. دم ستارگان بادبادک چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال            2)جنوب       3)مشرق          4)مغرب

26. صورت فلکی صلیب جنوبی برای جهت یابی در کدام نیم کره کاربرد دارد؟

1)شرقی          2)غربی         3)شمالی           4)جنوبی

27. در کدام دو روز موقع ظهر خورشید در بالای کعبه است؟

1) 6خرداد و 24تیر    2) 24خرداد و 6تیر     3) 6مرداد و 24شهریور      4) 24مرداد و 6شهریور

28. اساسی ترین فاکتور روی نقشه چیست؟

1)مقیاس نقشه         2)راهنما نقشه         3)جهت نقشه           4)کادر نقشه

29. این عبارت مربوط به کدام مفهوم است؟«نسبت فاصله مستقیم دو نقطه معین در روی نقشه به فاصله مستقیم همان دو نقطه بر روی زمین.»

1)مقیاس نقشه       2)راهنمای نقشه      3)جهت نقشه              4)کاربرد نقشه

30. مقیاس نقشه بر چند نوع است؟

1)لفظی یا بیانی-عددی یا کسری                                  2)لفظی یا بیانی-خطی یا ترسیمی

3)لفظی یا بیانی-عددی یا کسری-خطی یا ترسیمی           4)عددی یا کسری-خطی یا ترسیمی

31. در کنار نقشه ای نوشته شده«یک سانتیمتر روی نقشه برابر یا یک کیلومتر روی زمین»از چه نوع مقیاسی استفاده شده است؟

1)عددی یا کسری      2)لفظی یا بیانی             3)خطی یا ترسیمی         4)عددی یا ترسیمی

32. اگر مقیاس نقشه ای1:40000 باشد و فاصله دو نقطه بر روی نقشه یک سانتیمتر باشد، این فاصله برروی زمین چند کیلومتر است؟

1)4            2)40             3) 400           4)4000

33. مقیاس نقشه ای 1:500000 است اگر فاصله دو نقطه 4 سانتیمتر باشد، فاصله این دو نقطه روی زمین چند کیلومتر است؟

1)2                2)20              3) 2000          4)20000

34. اگر نقشه ای مقیاس نداشته باشد، فاصله دو نقطه روی این نقشه 5 سانتیمتر و همین فاصله روی زمین 10کیلومتر باشد، مقیاس چه کسری است؟

1) 1:50000          2)1:100000               3)200000 : 1                     4)500000 :1

35. تقسیمات جزئی سمت چپ صفر مقیاس خطی یا ترسیمی چه نام دارد؟

1)پاشنه مقیاس       2)راهنمای مقیاس           3)مساحت مقیاس           4)طول مقیاس

36. با کدام یک از روش های زیر محاسبه طول نقاط بر روی نقشه از دقت و سرعت بیش تری برخوردار است؟

1) با استفاده از مقیاس کسری یا عددی( طول فواصل مستقیم)

2) با استفاده از مقیاس خطی یا ترسیمی( طول فواصل منحنی و با یک نخ)

3) اندازه گیری با لبه کاعذ(تبدیل مسیر به پاره خط ها و استفاده از مقیاس خطی)

4) اندازه گیری به وسیله کورویمتر( منحنی سنج)

37. فاصله یک سانتی متر مربعی روی نقشه1:50000 برابر با 500 متر است.یک پهنه یک سانتی متر مربعی روی همین نقشه برابر با چند متر مربع است؟

1)1000            2)2500               3) 25000            4)250000

38. نقشه ای از شهر شاهرود که مقیاس آن 2000 : 1 است ابعاد پارکی 2*3 سانتی متر است. این پارک روی زمین چند متر مربع است؟

1)400            2)600                3) 2400              4)4800

39. برای دسترسی به اطلاعات متن نقشه از چه وسیله ای باید استفاده کرد؟

1)جهت های نقشه        2)جدول راهنمای نقشه       3)مقیاس نقشه             4)رنگ نقشه

40. در تعیین علائم قراردادی چه مشخصه ای را باید مورد بررسی قرار داد؟

1)شکل          2)اندازه      3)رنگ          4)همه موارد

41. اندازه علائم برروی نقشه به وسیله چه عواملی تعیین می شود؟

1)مقیاس         2)اهمیت عارضه و وسعت منطقۀ مورد نظر     3)تراکم اطلاعات   4)همه موارد

42. معمولا علائم نقشه به وسیله چه چیزی گویا می شوند؟

1)مقیاس             2)شکل                3)اندازه               4)رنگ

43. انواع علائم قراردادی کدامند؟

1)علائم مکانی، خطی و سطحی                         2)علائم مکانی، نقطه ای و سطحی

3)علائم نقطه ای و خطی                                 4)علائم مکانی و سطحی

44. برای نشان دادن مسیر ها، رودها، جاده ها و مرز ها از کدامیک از علائم قرار دادی استفاده می شود؟

1)علائم مکانی          2)علائم خطی           3)علائم سطحی         4)علائم نقطه ای

45. رنگ سفید در راهنمای نقشه برای نشان دادن چه مواردی است؟

1)برف ها و ابرها          2)ارتفاعات                3)دشت ها           4)رودها

46. نقشه ها بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟

1)موضوع                   2)مقیاس                 3)نوع محتوا و زمینه کاربرد        4)هرسه مورد

47. نقشه توپو گرافی جزء کدامیک از نقشه های زیر است؟

1)قابلیت اراضی            2)اقلیمی                 3)سکونتگاهی             4)ناهمواری

48. نقشه توریستی جزء کدام یک از نقشه ها است؟

1)قابلیت اراضی         2)اقتصادی              3)فرهنگی                  4)جمعیتی

49. کدامیک از نقشه های زیر، نقشه عمومی است؟

1)توپو گرافی             2)چارت هوانوردی         3)دریا نوردی          4)راه

50. کدامیک از نقشه های زیر، نقشه موضوعی یا ویژه است؟

1)نقشه های قارّه ای     2)نقشه های منطقه ای  3)نقشه های کشوری        4)نقشه های توریستی وگردشگری

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : نمونه سوالات تستی مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات