تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - مطالب آبان 1395
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

پاسخنامۀمبانی نقشه خوانی

36 

گزینۀ صحیح

4

37

4

38

3

39

2

40

4

41

4

42

4

43

1

44

2

45

1

46

4

47

4

48

3

49

1

50

4

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

پاسخنامه مبانی نقشه خوانی

ردیف

1

گزینه صحیح


4

2

1

3

3

4

3

5

3

6

1

7

2

8

2

9

2

10

1

11

2

12

1

13

1

14

3

15

2

16

2

17

2

18

4

19

1

20

2

21

4

22

4

23

3

24

1

25

2

26

4

27

1

28

1

29

1

30

3

31

2

32

1

33

2

34

3

35

1

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

43. انواع علائم قراردادی کدامند؟

1)علائم مکانی، خطی و سطحی                         2)علائم مکانی، نقطه ای و سطحی

3)علائم نقطه ای و خطی                                 4)علائم مکانی و سطحی

44. برای نشان دادن مسیر ها، رودها، جاده ها و مرز ها از کدامیک از علائم قرار دادی استفاده می شود؟

1)علائم مکانی          2)علائم خطی           3)علائم سطحی         4)علائم نقطه ای

45. رنگ سفید در راهنمای نقشه برای نشان دادن چه مواردی است؟

1)برف ها و ابرها          2)ارتفاعات                3)دشت ها           4)رودها

46. نقشه ها بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟

1)موضوع                   2)مقیاس                 3)نوع محتوا و زمینه کاربرد        4)هرسه مورد

47. نقشه توپو گرافی جزء کدامیک از نقشه های زیر است؟

1)قابلیت اراضی            2)اقلیمی                 3)سکونتگاهی             4)ناهمواری

48. نقشه توریستی جزء کدام یک از نقشه ها است؟

1)قابلیت اراضی         2)اقتصادی              3)فرهنگی                  4)جمعیتی

49. کدامیک از نقشه های زیر، نقشه عمومی است؟

1)توپو گرافی             2)چارت هوانوردی         3)دریا نوردی          4)راه

50. کدامیک از نقشه های زیر، نقشه موضوعی یا ویژه است؟

1)نقشه های قارّه ای     2)نقشه های منطقه ای  3)نقشه های کشوری        4)نقشه های توریستی وگردشگری

 

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

24. دم خوشه پروین چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)مشرق           2) مغرب       3)شمال          4)جنوب

25. دم ستارگان بادبادک چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال            2)جنوب       3)مشرق          4)مغرب

26. صورت فلکی صلیب جنوبی برای جهت یابی در کدام نیم کره کاربرد دارد؟

1)شرقی          2)غربی         3)شمالی           4)جنوبی

27. در کدام دو روز موقع ظهر خورشید در بالای کعبه است؟

1) 6خرداد و 24تیر    2) 24خرداد و 6تیر     3) 6مرداد و 24شهریور      4) 24مرداد و 6شهریور

28. اساسی ترین فاکتور روی نقشه چیست؟

1)مقیاس نقشه         2)راهنما نقشه         3)جهت نقشه           4)کادر نقشه

29. این عبارت مربوط به کدام مفهوم است؟«نسبت فاصله مستقیم دو نقطه معین در روی نقشه به فاصله مستقیم همان دو نقطه بر روی زمین.»

1)مقیاس نقشه       2)راهنمای نقشه      3)جهت نقشه              4)کاربرد نقشه

30. مقیاس نقشه بر چند نوع است؟

1)لفظی یا بیانی-عددی یا کسری                                  2)لفظی یا بیانی-خطی یا ترسیمی

3)لفظی یا بیانی-عددی یا کسری-خطی یا ترسیمی           4)عددی یا کسری-خطی یا ترسیمی

31. در کنار نقشه ای نوشته شده«یک سانتیمتر روی نقشه برابر یا یک کیلومتر روی زمین»از چه نوع مقیاسی استفاده شده است؟

1)عددی یا کسری      2)لفظی یا بیانی             3)خطی یا ترسیمی         4)عددی یا ترسیمی

32. اگر مقیاس نقشه ای1:40000 باشد و فاصله دو نقطه بر روی نقشه یک سانتیمتر باشد، این فاصله برروی زمین چند کیلومتر است؟

1)4            2)40             3) 400           4)4000

33. مقیاس نقشه ای 1:500000 است اگر فاصله دو نقطه 4 سانتیمتر باشد، فاصله این دو نقطه روی زمین چند کیلومتر است؟

1)2                2)20              3) 2000          4)20000

34. اگر نقشه ای مقیاس نداشته باشد، فاصله دو نقطه روی این نقشه 5 سانتیمتر و همین فاصله روی زمین 10کیلومتر باشد، مقیاس چه کسری است؟

1) 1:50000          2)1:100000               3)200000 : 1                     4)500000 :1

35. تقسیمات جزئی سمت چپ صفر مقیاس خطی یا ترسیمی چه نام دارد؟

1)پاشنه مقیاس       2)راهنمای مقیاس           3)مساحت مقیاس           4)طول مقیاس

36. با کدام یک از روش های زیر محاسبه طول نقاط بر روی نقشه از دقت و سرعت بیش تری برخوردار است؟

1) با استفاده از مقیاس کسری یا عددی( طول فواصل مستقیم)

2) با استفاده از مقیاس خطی یا ترسیمی( طول فواصل منحنی و با یک نخ)

3) اندازه گیری با لبه کاعذ(تبدیل مسیر به پاره خط ها و استفاده از مقیاس خطی)

4) اندازه گیری به وسیله کورویمتر( منحنی سنج)

37. فاصله یک سانتی متر مربعی روی نقشه1:50000 برابر با 500 متر است.یک پهنه یک سانتی متر مربعی روی همین نقشه برابر با چند متر مربع است؟

1)1000            2)2500               3) 25000            4)250000

38. نقشه ای از شهر شاهرود که مقیاس آن 2000 : 1 است ابعاد پارکی 2*3 سانتی متر است. این پارک روی زمین چند متر مربع است؟

1)400            2)600                3) 2400              4)4800

39. برای دسترسی به اطلاعات متن نقشه از چه وسیله ای باید استفاده کرد؟

1)جهت های نقشه        2)جدول راهنمای نقشه       3)مقیاس نقشه             4)رنگ نقشه

40. در تعیین علائم قراردادی چه مشخصه ای را باید مورد بررسی قرار داد؟

1)شکل          2)اندازه      3)رنگ          4)همه موارد

41. اندازه علائم برروی نقشه به وسیله چه عواملی تعیین می شود؟

1)مقیاس         2)اهمیت عارضه و وسعت منطقۀ مورد نظر     3)تراکم اطلاعات   4)همه موارد

42. معمولا علائم نقشه به وسیله چه چیزی گویا می شوند؟

1)مقیاس             2)شکل                3)اندازه               4)رنگ

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

به نام خدا

سئوالات چهار گزینه ای مبانی  نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی

1. اهمیت نقشه کدام یک از موارد زیر است؟

1)وسیله مشاهده     2)وسیله ثبت مشاهدات          3)تجزیه و تحلیل مسائل     4)همه موارد

2. چه عاملی کاربرد نقشه را وسعت می بخشد؟

1)موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوع است               2)میدان دید

 3)اجرای طرح های مطالعاتی                                     4)پیداکردن نقاط

3.این تعریف برای کدام مفهوم است؟ "تصویر قائم از تمام یا قسمتی از سطح زمین بر روی سطح مستوی با مقیاس و علائم خاص"

1)مقیاس            2)علائم           3)نقشه         4)عکس هوایی

4.اولین عکس برداری هوایی در ایران در چه سالی بوده است؟

1) 22بهمن 1325                                      2)  22اسفند 1345

3)22 اردیبهشت 1335                                4)  22فروردین1365

5. تفسیر عکس های هوایی توسط چه وسیله ای صورت میگیرد؟

1) تلسکوپ           2)میکروسکوپ          3)استرسکوپ               4)پلانیمتر

6. اساس نقشه خوانی بر چند اصل استوار است؟

1) 2اصل                   2) 3اصل             3) 4اصل                 4) 5اصل

7. طول جغرافیایی شرقی و غربی هریک تا چند درجه است؟

1)90         2)180          3) 360           4)270

8. عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی هریک تا چند درجه است؟

1)45                2)90                  3) 180               4)360

9. کادر نقشه عمدتا چه شکلی دارد؟

1)مربع            2)مستطیل               3)بیضی                  4)لوزی

10. بر روی نقشه های جغرافیایی چه امتدادی به عنوان مبدا مورد استفاده قرار می گیرد؟

1)شمال            2)جنوب           3)مشرق              4)مغرب

11. به ترتیب نصف النهارات و مدارات چه امتدادی را در نقشه به ما نشان می دهند؟

1)شرقی به غربی-شمال به جنوب                                2)شمال به جنوب-مشرق به مغرب

3)شمال به مغرب-مشرق به جنوب                              4)جنوب به مشرق-مغرب به شمال

12. ساده ترین راه برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی استفاده از چیست؟

1)خورشید             2)ماه                  3)ستارگان            4)قطب نما

13. شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی در چه امتدادی است؟

1)در امتداد نصف النهارات با یک فلش یا علامت ستاره              2)در امتداد عقربه قطب نما

3)در امتداد شمالی محور های شبکه در مختصات قائم الزاویه       4)در امتداد مدارات

14.MN کدام شمال را به ما نشان می دهد؟

1)حقیقی           2)جغرافیایی          3)مغناطیسی            4)شبکه

15. در نیمکره شمالی کمترین سایه شاخص چه هنگانی است و چه جهتی را نشان می دهد؟

1)صبح-شمال            2)ظهر-شمال         3)عصر-شمال             4)غروب-شمال

16. ساعت عقربه دار در چه زمان هایی برای تعیین جهت کاربرد دارند؟

1)صبح و عصر        2)ساعات میانی صبح و عصر           3)ظهر         4)صبح و ظهر

17. تنه درختان در سمت آفتاب زدگی بیشتر چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال            2)جنوب             3)مشرق              4)مغرب

18. دوایر نزدیک به هم در تنه درختان چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)مشرق          2)مغرب           3)جنوب           4)شمال

19. سنگ قبر مسلمانان و سنگ دستشویی مسلمانان چگونه است؟

1)عمود برجهت قبله       2)در امتداد قبله     3)پشت به قبله       4)رو به قبله

20. برف مانده در یک سمت از یک پدیده چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)جنوب               2)شمال           3)مشرق            4)مغرب

21. قوس روشن ماه در نیمه اول ماه قمری کدام جهت جغرافیایی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال           2)جنوب          3)مشرق            4)مغرب

22. دُب اکبر شامل چند ستاره است؟

1)3                2)4                3)5               4)7

23. به کمک ذات الکرسی و دب اکبر کدام ستاره را می توان دید؟

1)خوشه پروین        2)بادبادک شکل     3)قطبی،شمالی یا جُدَی      4)صلیب جنوبینوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

تعریف طرح درس

O            طرح درس عبارت است از برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیّت هایی که معلّم در رابطه با هدف های آموزشی ، محتوای درس ، توانایی های دانش آموزان برای یک زمان مشخّص و معیّن تدوین می کند.

انواع طرح درس

O            طراحی تدریس ممکن است برای یک سال تحصیلی، یک نیم سال ، یک ماه ، یک هفته ، یک روز و یک ساعت تنظیم شود.

O            نکته !

O            طرح درس طولانی تر =هدف های طرح شده کلی تر

O            زمان طرح درس کوتاه تر = جزئیات بیش تر

مراحل مختلف تنظیم یک طرح درس نمونه

O            1- تعیین اهداف کلی

O            2- تعیین اهداف جزیی

O            3- تعیین اهداف رفتاری

O            4- تعیین مواد و وسایل کمک آموزشی( گچ کتاب ماکت رایانه و ...)

O            5-تعیین  روش های تدریس

O            6- تعیین زمان برای هر مرحله

O            7-ارزشیابی تشخیصی

O            8- تعیین مراحل تدریس و تنظیم محتوای درس (آمادگی و ایجاد انگیزه- معرفی دقیق موضوع درس ارائه درس جمع بندی و نتیجه گیری)

O            9 ارزشیابی (از نتیجه درس)

O            10 تعیین تکلیف

ارزشیابی

O            ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهمّ هر برنامه درسی است.

O            دست اندرکاران برنامه های درسی تلاش می کنند تا میزان موفّقیّت برنامه و تغییرات ایجاد شده در رفتار دانش آموزان (دانستنی ها ، مهارت ها، و نگرش ها ) را تعیین و ارزشیابی کنند.

اهمیّت ارزشیابی های مستمر کلاسی

O            1-جلوگیری از افت تحصیلی و عواقب آن

O            2- بالا رفتن اعتماد به نفس دانش آموزان 3-تشخیص و کمک به دانش آموزانی که در امتحان کتبی مشکل دارند اما به سئوالات شفاهی خیلی خوب پاسخ می دهند.

O            4- ارتباط بیش تر بین معلم و دانش آموزان

O            5- اطلاع والدین از وضعیت تحصیلی فرزندانشان و اقدام در رفع مشکل آنان

O            6- حضور و غیاب غیر مستقیم دانش آموزان توسط معلم

O            7- ارزشیابی از کار معلم و تجربه اندوزی بیش تر

O            8- تشویق دانش آموزان به مطالعه و ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان

O            9- تکرار مطالب گذشته و رفع اشکال دانش آموزان

O            10-مطالب کم تر یادگیری بهتر

O            11- کم شدن اضطراب دانش آموزان در شب امتحان

اقدامات برای برگزاری یک امتحان مطلوب

1-    اقدامات قبل از امتحان 2- اقدامات حین امتحان 3- اقدامات بعد از امتحان

اقدامات قبل از امتحان

1-    تعیین روز امتحان مستمر با مشورت دانش آموزان کلاس و نوشتن در تقویم و پوشه معلم و برگه اعلانات امتحانات نصب شده در کلاس.

2-    طراحی سئوالات امتحانی ، تنوع در سئوالات ، در نظر گرفتن توان دانش آموزان و نوشتن پاسخنامه

3-    تایپ و تکثیر سئوالات یک هفته قبل از برگزاری امتحان

4-    در سر برگ امتحان مستمر: شماره امتحان ، فصل یا درس و صفحه نوشته شود.

5-    زمان پاسخگویی متناسب باشد.

اقدامات حین برگزاری امتحان

1-    در جلسه ای که ویژه امتحان است، تدریس نشود.

2-    امتحان به روز دیگر موکول نگردد مگر در موارد موجّه

3-    ایجاد فضای مطلوب و آرام

4-    پاسخ بر روی همان برگه در زیر هر سئوال

5-    مقابله با تقلّب بدون تنش

6-    رعایت زمان پاسخگویی سئوالات امتحانی

7-    عدم راهنمایی فردی به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق سایر دانش آموزان

اقدامات بعد از برگزاری امتحان

1-    تصحیح به موقع سئوالات و تحویل در جلسه بعدی

2-    عدالت در تصحیح: تصحیح سئوال اول برای همه دانش آموزان ، تصحیح سئوال دوم برای کل کلاس و ...

3-    ثبت نمرات

4-    بررسی سئوالات مشکل دار ( اشکال در طراحی یا یاد نگرفتن مطلب از سوی دانش آموزان و ...)

5-    شناسایی دانش آموزان ضعیف و قوی و پیگیری.

ایجاد بانک سوالات

O            1- نگهداری  نمونه برگه های امتحانی در پوشه ای جداگانه به تفکیک شمارۀ  امتحان

O            2- نگهداری فایل سئوالات امتحانی تایپ شده در پوشه هایی جداگانه به تفکیک درس ، سال و شماره امتحان در هارد اکسترنال یا حافظه خارجی شخصی

تهیه و تنظیم : محمّد حسین احسانی تیر ماه 1395

 

نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها : آموزش مطالعات اجتماعی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

معّرفی برخی از روش های تدریس در مطالعات اجتماعی

1-روش سخنرانی:

O            در این روش که یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تدریس در بسیاری از علوم است، معلم، مطالبی را که به طور ذهنی یا نوشتاری و حتی فیلم و اسلاید و ... از قبل تهیه نموده، ارائه می نماید و دانش آموز باید فقط یک جفت گوش شنوا داشته باشد. سکوت دانش آموزان، از مقررات قطعی این روش است چرا که هرگونه سؤالی که از طرف دانش‌اموزان مطرح شود؛ باعث به هم خوردن نظم فکری معلم شود. پس به آنان تأکید می‌شود که هرگونه سؤالی را پس از اتمام درس، بپرسند. البته برخی از معلمان، نیز قدری تخفیف قایل شده‌اند و از دانش‌اموزان می‌خواهند که هر وقت سؤالی برایشان پیش آمد، بپرسند.

O            ارزشیابی در این روش به صورت سنتی و مربوط به حیطه اول یادگیری یعنی حیطه‌ «دانش» است.

O            ایرادات: این روش، بازده خوبی ندارد و تنها به حضور فیزیکی دانش آموز می‌اندیشد.

2- روش بیان افکار و ایده‌های آنی(بارش مغزی)

O            در این روش معلم به نظرات دانش آموزان توجه می‌کند و در مورد موضوعات تدریس خود، ابتدا از آنان می‌خواهد که هرچه به ذهنشان می‌رسد در این مورد بگویند و او نیز آن مطالب را هرچند ناصحیح یا حتی خنده دار باشد روی تابلو می‌نویسد. این مطالب توسط معلم دسته‌بندی می‌شود و از آن ها نتایج لازم در جهت تدریس معلم گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل توجه آن است که باید از همه‌ دانش آموزان بخواهیم که در بحث شرکت کنند. به عنوان مثال اگر موضوع زلزله باشد، باید مطالب در دسته‌های: علل وقوع، خسارات وارده، مکان وقوع و ... مرتب شوند. در این روش به دلیل مشارکت آزادانه‌، دانش آموزان خوشحال هستند و احساس خستگی نمی‌کنند.

O            ارزشیابی در این روش می‌تواند، اختصاص دادن یک یا دونمره یا بیش‌تر در هر جلسه، به دانش آموزانی که فعالیت‌های مناسبی داشته‌اند، باشد و به این ترتیب حس مشارکت وهمکاری را تقویت نمود.

                3 - روش مطالعه‌ موردی

O            در این روش راه توسط معلم نشان داده می‌شود و توسط دانش‌آموز به انجام می‌رسد تا مطالب مناسبی، جهت توضیح یک موضوع، تهیه گردیده و ارائه شود. برای این کار که به تحقیق و جستجو، نیاز دارد؛ باید فرصت کافی در نظر گرفت. در مناطق روستایی که امکان استفاده از امکانات زیادی نیست می‌توان این حس را با پرسش‌های کوتاه پاسخ، مطرح نمود به عنوان نمونه، در مورد درس جغرافیا از دانش آموز می‌پرسیم قنات چیست؟ پاسخ درستی از جانب آنان نمی‌شنویم! پس تأکید می‌کنیم که برای جلسه آینده از پدران خود راجع به این موضوع تحقیق کنید و پاسخ دهید. به این ترتیب اولیاء دانش آموزان نیز در امر تحصیل دانش‌آموزان دخالت داده می شوند، ضمن آن‌که در جلسه‌ی بعد، دانش‌آموزان، با شوق فراوان، مایل به توضیح در این مورد هستند.

O            ارزشیابی در این روش، در چند مرحله یعنی تعیین موضوع، جمع‌آوری داده‌ها، دسته‌بندی داده‌ها و ... در نظر گرفته می‌شود.

                4- روش مباحثه

O            در این روش باید مباحثی انتخاب شوند که امکان وجود نظرات موافق ومخالف وجود داشته‌باشد. به عنوان مثال آن‌ها پرسیده‌می‌شود به نظر شما عشایر باید به همین صورت کوچ رو باشند و یا یکجا نشین شوند؟ گروهی موافق گزینه‌ اول و گروهی مخالف هستند، از آن ها می‌خواهیم که با رعایت نظم، نظرات خود را بگویند. آن‌گاه با دلایلی منطقی، مسایل و مشکلات زندگی کوچ نشینی را مطرح نموده و بلافاصله زمانی که نظر اغلب دانش آموزان تحت تأثیر سخنان ما، جهت مخالف گرفت؛ ادامه‌می‌دهیم، اما اگر یک‌جانشین شوند ما با کمبود لبنیات و گوشت روبه‌رو می‌شویم، و دوباره این بحث قوت می گیرد و ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که به نتیجه‌ منطقی برسد. مهم‌ترین نتیجه‌ این روش آن است که،‌ به یادگیری پایدار دست می‌یابیم و مطالب این جلسه، هیچ‌گاه از خاطر دانش‌آموزان، پاک نمی‌شود.

O            ارزشیابی در روش مباحثه‌ای، یا به صورت ارزش گذاری با نمره است و یا می‌تواند به صورت تشویق لفظی (آفرین) دانش آموزانی باشد که نظرات منطقی و صحیح‌تری ارائه داده‌اند و یا از سخنان دوستان خود نتیجه‌ درستی گرفته‌اند.

                5- روش تدریس گروهی

O            در این روش سعی بر این است که گروه‌های دانش آموزی، با تکیه بر مطالب کتاب و با همکاری اعضای گروه خود به درک مطلب، نایل شوند.

O            روش‌ تدریس گروهی به سه دلیل قابل اهمیت است؛

O            اول این‌که به دانش آموزان فرصت می‌دهد اطلاعات و ایده‌های خود را با یکدیگر مبادله نمایند.

O            دوم به دانش آموزان، تقسیم وظایف و سازماندهی کار را می‌آموزد و آنان را برای کارهای گروهی آماده می‌سازد.

O            سوم از تحلیل نیروی دانش‌آموزان، جلوگیری می‌کند و آنان را فعال و پرکار بار می‌آورد، و در نهایت می‌تواند به یادگیری پایدار بیانجامد.

                6- روش بازدید علمی

O            بازدید علمی كه مقدمه ای برای مطالعات میدانی است در واقع نوعی آموزش است درمحیط خارج از كلاس كه طی آن دانش آموزان با راهنمایی معلم برای نیل به اهداف برنامه درسی، فعالیت هایی را انجام می دهند.

طرّاحی بازدید علمی

O            توجیه مسئولان مدرسه(طی نامه ای درخواست صورت گیرد) و توجیه والدین

O            اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش ، رضایت نامه اولیا و بیمه دانش آموزان

O            قبل از برگزاری مراجعه  به مکان بازدید و محاسبه زمان

O            هماهنگی با مسئولان منطقه یا مكان  مورد بازدید

O            توجیه دانش آموزان (تحویل به موقع رضایت نامه - رعایت نکات ایمنی وسایلی که می توانند به همراه داشته باشند-دفتر یادداشت - کفش و لباس مناسب غذا ، آب- تقسیم کار و ...)

O            تهیه وسیله نقلیه ایمن و مناسب مسیر بازدید توسط مسئولین مدرسه

O            تهیه نقشه مسیر و مکان های مورد بازدید و توقف

O            پیش بینی حوادث غیرمترقبه و امدادی

O            ضرورت همراهی یکی از مسئولان یا مربیان آموزشگاه در بازدید

O            نوشتن گزارش بازدید علمی توسط دانش آموزان و تصویربرداری از مکان های بازدید

O            ارزشیابی گزارش بازدید دانش آموزان توسط معلم و تشویق برترین ها

O            نوشتن گزارش بازدید توسط معلم و ارسال آن به همراه عکس ،فیلم و نمونه گزارش  دانش آموزی در قالب یک لوح فشرده به مدیر آموزشگاه و اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوط.

سایر روش های فعّال تدریس

O            جهت آشنایی با روش‌های دیگری در تدریس مانند روش نمایشی، مذاکره، نمایش فیلم، ایفای نقش و ...

                به کتاب راهکارهای آموزش جغرافیا، تألیف سیاوش شایان، مهدی چوبینه و منصور ملک عباسی، چاپ و صحافی دانشگاه الزهرا، تهران 1377مراجعه نمایید.

ضرورت واهمیّت طرح درس

O            هر معلّمی قبل از این که به کلاس برای تدریس ، مراجعه کند ،باید خود را برای کار معلّمی آماده نماید.

O            کم تر معلّمی را می توان یافت که بدون پیش بینی های لازم ، بتواند وارد کلاس شود و درس را درست و کامل ارائه دهد.

O            برنامه ریزی منظم و هدفدار توسط معلّم برای تدریس ، همان طرح درس است.

O            معلّمی که طرح درس دارد ، نقطه شروع ، مسیر و مقصد او کاملا در زمان تدریس ،مشخص است.

نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها : آموزش مطالعات اجتماعی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

                مقایسه دو گروه از روش های تدریس :

الف) غیر فعال یا سنتی یا معلم محور                           ب) فعال یا جدید یا فراگیر محور

O            1- فراگیران مفاهیم ، تجربه ها و قوانین را می خوانند و حفظ می کنند و می کوشند که به خاطر بسپارند.(غیر فعال)

O            1- فراگیران ضمن انجام فعالیت ها و یا کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را به دست می آورند.(فعال)

O            2-فراگیران هرچه به طور امانت به ذهن خود سپرده اند ، پس می دهند و هنگام آزمون ، امانت های دریافتی را تحویل می دهند.(غیر فعال)

O            2- فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفتگو می پردازند، با هم کار می کنند ، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح اشتباهات خود می پردازند و به فراگیری دانش یاری می رسانند.( فعال)

O            3-معلم اغلب با روش سخنرانی تدریس می کند و نقش حل مسائل را ایفا می کند. (تمرین می دهد ،به حل تمرین ها کمک می کند، با مثال مفاهیم را توجیه می کند.)( غیر فعال)

O            3- معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسش ها، می کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ، آنها را به پاسخ های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن  ترغیب کند.(فعال)

O            4- معلمان اغلب جزوه می گویند ،مطالب کتاب را خلاصه می کنند و فراگیران را به سوی استفاده از کتاب های حل المسائل سوق می دهند.( غیر فعال)

O            4- معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.(فعال)

O            5-  معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند.(غیر فعال)

O            5-  معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.( فعال)

O            6-  معلم کلاس را کنترل می کند.(غیر فعال)

O             6- حضوروغیاب کارسرگروه است و معلم نظارت می کند.(فعال)

O            7-  معلم در صحنه آموزش کاملاٌ فعا ل است و فراگیران ساکت هستند.(غیرفعال)

O            7-  فراگیران در صحنه آموزش فعالیت می کنند و معلم ،راهنمای فعالیت های آنها است.(فعال)

O            8-  معلّم تمرین می دهد،تمرین حل می کند، پاسخ پرسش ها را می دهد، رفع مشکل می کند، تدریس می کند و جزوه می گوید.(غیر فعال)

O            8-  در این شیوه  شاگردان با اعضا گروه بحث می کنند و معلّم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می کنند.(فعال)

O            9-  هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های ضروری و غیر ضروری می باشد.(غیر فعال)

O            9-  هدف یادگیری است ،  فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.(فعال)

O            10-  بیش تر تکالیف  ، رونویسی است.(غیر فعال)

O            10-  تکالیف جمع آوری اطلاعات است.(فعال)

نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

هدف های برنامه درسی

O            هدف برنامه درسی یادگیری و ایجاد تغییر در رفتار یادگیرنده است.

O            یادگیری باید به صورت نظام دار و هدفمند باشد.به همین دلیل به برنامه درسی «طرح یادگیری» گفته می شود.

سه حیطه وسیع در هدف های آموزشی مطالعات اجتماعی

O            1- حیطه شناختی یا دانستنی ها

O            2- حیطه عاطفی یا نگرش ها

O            3- حیطه روانی حرکتی یا مهارت ها

O            1- حیطه شناختی ( دانستنی ها)مثال : شناخت نیازهای خانواده و چگونگی تامین آن ها درک رابطه متقابل انسان و محیط شناخت آثار باستانی- شخصیت های مهم و ...

O            2-حیطه عاطفی (نگرش ها)مثال: احترام به خانواده احترام به همسایگان احترام به قوانین و مقررات اجتماعی- احترام و پایبندی به ارزش های اسلامی و ...

O            3- حیطه روانی حرکتی (مهارت ها)مثال :

O            مشاهده کردن مقایسه کردن

O            طبقه بندی کردن جمع آوری اطلاعات بحث کردن اندازه گیری کردن پیش بینی کردنحل مسئله و ...

بقیه در ادامۀ مطلب

نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها : آموزش مطالعات اجتماعی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

تقسیمات علوم اجتماعی

O            علم یا دانش را به دو دسته بزرگ علوم طبیعی (ماده بی جان )و علوم اجتماعی (ماده جاندار) تقسیم می کنند.

O            علوم اجتماعی دارای زیر شاخه های متعددی است.

O            تاریخ، جغرافیا ،اقتصاد ، جامعه شناسی ،مردم شناسی ،علوم سیاسی ، انسان شناسی ، جمعیت شناسی ، روان شناسی ،علوم تربیتی و ... از جمله رشته های مهم علوم اجتماعی هستند.

تعریف تاریخ

O            تاریخ عبارت است از بخشی از دانش بشر که هدفش تشریح ، گزارش و گفتگو درباره حقایق و حوادثی است ،که در گذشته اتفاق افتاده است

       

تفاوت تاریخ نگاری و  تاریخ شناسی

O            تاریخ نگاری به توصیف جریانات و حوادث مسیر تاریخ می پردازد.

O            تاریخ شناسی به دنبال کشف و تبیین علل رویداد ها و رخدادهای تاریخ و کشف قوانین تحولات تاریخی در طول زمان است.

 تعریف علم جغرافیا

O            جغرافیا علم بررسی رابطه متقابل انسان و محیط به منظور بهبود زندگی بشر است.

تقسیمات علم جغرافیا

O            سه شاخه اصلی جغرافیا عبارت است از:

O            1- جغرافیای طبیعی 2- جغرافیای انسانی 3- فنون جغرافیایی

O            هریک از این شاخه ها خود به شاخه های فرعی دیگری تقسیم می شوند.  

              هریک از این شاخه ها خود به شاخه های فرعی دیگری تقسیم می شوند .مانند :

جغرافیای طبیعی:1- جغرافیای خاک ها 2- جغرافیای آب ها 3 اقلیم شناسی یا آب و هوا شناسی 4- ژئومورفولوژی

جغرافیای انسانی : 1- جغرافیای جمعیت 2- جغرافیای رفتاری 3- جغرافیای اقتصادی 4- جغرافیای سیاسی 5- جغرافیای تاریخی

فنون جغرافیایی : 1- سنجش از دور 2- روش های کمی در جغرافیا 3- کارتوگرافی یا نقشه کشی

بقیه در ادامۀ مطلبادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها : آموزش مطالعات اجتماعی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

                                                       به نام خداوند بخشنده و مهربان

                                                           آموزش مطالعات اجتماعی

در شرایطی که اصلاحات آموزشی مداوم یک ضرورت است ، نقش و وظایف معلّم چیست؟

O            به کار گیری انواع ابزار ارتباطی جهت همکاری با معلّمان ، دانش آموزان و سایر اجتماعات یادگیری خارج از مدرسه

O            شرکت منظم در برنامه های رشد حرفه ای

O            حمایت از دانش آموزان در اداره ، نقد و ارائه محصولات و فرایندهای یادگیری با ابزار ICT

O            ایجاد زمینه و شرایط یادگیری به نحوی که دانش آموزان بتوانند مدیریت یادگیری خود را بر عهده گیرند.

O            ادغام انواع رسانه های سنتی و مدرن و تدریس بر مبنای همه امکانات محیطی.

رسالت نظام های آموزشی: دانش آفرینی و کار آفرینی است

O            به جای آن که رودخانه عظیم اطّلاعات را در بطری بریزیم یا در مقابل آن سد بسازیم ، به افراد قایق و قطب نما بدهیم.

O            هرچه جریان آب قوی تر باشد ، به مهارت دریانوردی بیش تر احتیاج خواهد بود.

برنامه درسی

O            برنامه درسی یک نظام پویا است.

O            انسان های ایستا ، موتور آن را خاموش می کنند.بقیه در ادامۀ مطلبادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات جغرافیایی، 
برچسب ها : آموزش مطالعات اجتماعی،
لینک های مرتبط :


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی