جغرافیای محمد حسین احسانی محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد. tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com 2017-12-18T23:55:24+01:00 mihanblog.com نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 11 2017-12-01T08:19:13+01:00 2017-12-01T08:19:13+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/761 محمد حسین احسانی درس  11  : ژئوپلیتیک                                     1- اصطلاح ژئوپلیتیک ازچه واژه هایی تشکیل شده است؟ 2- اصطلاح ژئوپلیتیک را تعریف کنید. 3- کامل کردنی : ( قدرت ) 4 –معنای قدرت را بنویسید. بقیه در ادامۀ مطلب درس  11  : ژئوپلیتیک                                    

1- اصطلاح ژئوپلیتیک ازچه واژه هایی تشکیل شده است؟

2- اصطلاح ژئوپلیتیک را تعریف کنید.

3- کامل کردنی : ( قدرت )

4 معنای قدرت را بنویسید. بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 10 2017-12-01T08:16:00+01:00 2017-12-01T08:16:00+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/760 محمد حسین احسانی درس  10  : کشور، یک ناحیۀ سیاسی            1-سه رکن  بنیادی کشوررا نام ببرید. 3 مورد تیترها 2-نظام سیاسی چیست؟ 3-منظورازحاکمیت چیست؟ 4-کشوررا تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب درس  10  : کشور، یک ناحیۀ سیاسی           

1-سه رکن  بنیادی کشوررا نام ببرید. 3 مورد تیترها

2-نظام سیاسی چیست؟

3-منظورازحاکمیت چیست؟

4-کشوررا تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 9 2017-12-01T08:11:50+01:00 2017-12-01T08:11:50+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/759 محمد حسین احسانی    درس  9  : معنا و مفهوم ناحیۀ سیاسی 1-ارکان ناحیة سیاسی را نام ببرید.3 مورد 2-ناحیة سیاسی چیست؟ 3-نحوه اداره فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی را توضیح دهید. 4-چند نمونه از ناحیه سیاسی را نام ببرید.5 مورد بقیه در ادامۀ مطلب    درس  9  : معنا و مفهوم ناحیۀ سیاسی

1-ارکان ناحیة سیاسی را نام ببرید.3 مورد

2-ناحیة سیاسی چیست؟

3-نحوه اداره فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی را توضیح دهید.

4-چند نمونه از ناحیه سیاسی را نام ببرید.5 مورد بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 8 2017-11-17T19:54:30+01:00 2017-11-17T19:54:30+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/758 محمد حسین احسانی درس  8  : نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی ) 1-تجارت چیست؟ 2-انواع تجارت را بنویسید. 3-اقتصاد جهانی چیست؟ بقیه در ادامۀ مطلب درس  8  : نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی )

1-تجارت چیست؟

2-انواع تجارت را بنویسید.

3-اقتصاد جهانی چیست؟ بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 7 2017-11-03T04:13:12+01:00 2017-11-03T04:13:12+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/757 محمد حسین احسانی درس  7  : نواحی اقتصادی ( کشاورزی و صنعت )        1- اقتصاد چیست؟ یا تعریف کنید؟ 2-چهارگروه  فعالیت های اقتصادی را نام ببرید وتوضیح دهید. 3- اهمیت کشاورزی را بنویسید؟ 4- معیارهای طبقه بندی کشاورزی درجهان را بنویسید. بقیه در ادامۀ مطلب درس  7  : نواحی اقتصادی ( کشاورزی و صنعت )       

1- اقتصاد چیست؟ یا تعریف کنید؟

2-چهارگروه  فعالیت های اقتصادی را نام ببرید وتوضیح دهید.

3- اهمیت کشاورزی را بنویسید؟

4- معیارهای طبقه بندی کشاورزی درجهان را بنویسید. بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 6 2017-11-02T14:38:51+01:00 2017-11-02T14:38:51+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/756 محمد حسین احسانی درس  6  : نواحی فرهنگی 1- ناحیه فرهنگی را تعریف کنید؟ 2- کامل کردنی : ( نواحی فرهنگی – جغرافیای فرهنگی – دانش جغرافیا ) 3- کامل کردنی : ( شاخص های فرهنگی – هویت مشترکی ) 4- تعریف زبان رابنویسید.      بقیه در ادامۀ مطلب درس  6  : نواحی فرهنگی

1- ناحیه فرهنگی را تعریف کنید؟

2- کامل کردنی : ( نواحی فرهنگی جغرافیای فرهنگی دانش جغرافیا )

3- کامل کردنی : ( شاخص های فرهنگی هویت مشترکی )

4- تعریف زبان رابنویسید.      بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 5 2017-11-02T14:32:40+01:00 2017-11-02T14:32:40+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/755 محمد حسین احسانی      درس  5  : نواحی زیستی                                        1- بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید با مثال؟ 2- دو بخش بوم سازگان را نام ببرید. 3- نقش گیاهان در بوم سازگان را بنویسید. 4- کامل کردنی : ( بوم سازگان- وسعت زیادی ) 5-زیست بوم را تعریف کنید.      درس  5  : نواحی زیستی                                       

1- بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید با مثال؟

2- دو بخش بوم سازگان را نام ببرید.

3- نقش گیاهان در بوم سازگان را بنویسید.

4- کامل کردنی : ( بوم سازگان- وسعت زیادی )

5-زیست بوم را تعریف کنید. با مثال؟      بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 4 2017-10-27T23:01:52+01:00 2017-10-27T23:01:52+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/754 محمد حسین احسانی درس  4  : ناهمواری ها و اَشکال زمین 1-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟ 2- چند درصد از سطح زمین را آب ها و چند درصد خشکی ها تشکیل می دهند ؟ 3-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید؟ 4-فلات چیست؟         بقیه در ادامۀ مطلب درس  4  : ناهمواری ها و اَشکال زمین

1-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟

2- چند درصد از سطح زمین را آب ها و چند درصد خشکی ها تشکیل می دهند ؟

3-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید؟

4-فلات چیست؟         بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 3 2017-10-23T23:27:31+01:00 2017-10-23T23:27:31+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/753 محمد حسین احسانی درس  3  : نواحی آب و هوایی  1- کامل کردنی : ( آب و هوا – ناحیه ) 2- عامل پیدایش نواحی آب وهوایی را بنویسید. 3- تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم)را بنویسید. 4- نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟      بقیه در ادامۀ مطلب درس  3  : نواحی آب و هوایی

 1- کامل کردنی : ( آب و هوا ناحیه )

2- عامل پیدایش نواحی آب وهوایی را بنویسید.

3- تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم)را بنویسید.

4- نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟      بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی درس 2 2017-10-23T23:14:24+01:00 2017-10-23T23:14:24+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/750 محمد حسین احسانی    درس2: انسان و ناحیه 1-نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید. تیترها 4 مورد 2-انسان ها چگونه برنواحی طبیعی غلبه یافتند؟2 مورد 3-چرا انسان ها باید برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند؟ 4-آیا نواحی(انسانی) بایکدیگررابطه و کنش متقابل دارند؟ بقیه در ادامۀ مطلب    درس2: انسان و ناحیه

1-نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید. تیترها 4 مورد

2-انسان ها چگونه برنواحی طبیعی غلبه یافتند؟2 مورد

3-چرا انسان ها باید برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند؟

4-آیا نواحی(انسانی) بایکدیگررابطه و کنش متقابل دارند؟ بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 1 2017-10-22T21:37:36+01:00 2017-10-22T21:37:36+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/748 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم  دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان – منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر    درس1: معنا و مفهوم ناحیه 1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد 2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟ 3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند. 4-ناحیه را تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم  دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر

   درس1: معنا و مفهوم ناحیه

1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد

2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟

3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند.

4-ناحیه را تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-13T21:41:39+01:00 2017-10-13T21:41:39+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/747 محمد حسین احسانی  نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم 1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید. 2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین ) نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم 1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟ 2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟ 3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید. 4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟ 5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته  نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم

1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.

2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم

1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟

2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟

3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.

4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟

5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟

6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )         بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها 2017-10-13T21:37:37+01:00 2017-10-13T21:37:37+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/746 محمد حسین احسانی                                                                          باسمه تعالی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها       &nb                                                                          باسمه تعالی

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها

                تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی- دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس اول

1 استان سمنان از نظر مساحت چند درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است؟

2- استان سمنان از نظر وسعت چندمین استان کشور به شمار می رود؟

3- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد

4-همسایه های استان سمنان را به ترتیب نام ببرید؟ 8 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دوم

1- عبارت کامل کردنی : ( 65 تتیس )     بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات درس دهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-08T20:47:54+01:00 2017-10-08T20:47:54+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/745 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس دهم :  توان های اقتصادی ایران 1- اقتصاد چگونه علمی است؟ 2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت – رفاه و آسایش) 3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟ 4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟ 5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی – مالی) 6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد 7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد 8- کشاورزی چیست نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس دهم :  توان های اقتصادی ایران

1- اقتصاد چگونه علمی است؟

2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت رفاه و آسایش)

3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟

4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟

5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی مالی)

6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد

7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد

8- کشاورزی چیست؟          بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس نهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-08T20:43:32+01:00 2017-10-08T20:43:32+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/744 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی 1-از دیدگاه دانش جغرافیا،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟ 2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید. 3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه) 4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1) 5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟   &nb نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی

1-از دیدگاه دانش جغرافیا،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟

2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید.

3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه)

4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1)

5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟     بقیه در ادامۀ مطلب ]]>