جغرافیای محمد حسین احسانی محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد. http://gtcsemnan.mihanblog.com 2017-11-19T23:58:04+01:00 text/html 2017-11-17T19:54:30+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 8 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/758 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 8&nbsp; : نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-تجارت چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-انواع تجارت را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-اقتصاد جهانی چیست؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-11-03T04:13:12+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 7 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/757 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 7&nbsp; : نواحی اقتصادی ( کشاورزی و صنعت )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- اقتصاد چیست؟ یا تعریف کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-چهارگروه </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">فعالیت های اقتصادی را نام ببرید وتوضیح دهید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">اهمیت کشاورزی را بنویسید؟<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">معیارهای طبقه بندی کشاورزی درجهان را بنویسید.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-11-02T14:38:51+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 6 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/756 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 6&nbsp; : نواحی فرهنگی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">- ناحیه فرهنگی را تعریف کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2- کامل کردنی : ( نواحی فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> جغرافیای فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"> دانش جغرافیا )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3- کامل کردنی : ( شاخص های فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> هویت مشترکی )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">تعریف </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">زبان رابنویسید.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-11-02T14:32:40+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 5 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/755 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:10.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; : نواحی زیستی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید با مثال؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">دو بخش بوم سازگان را نام ببرید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">نقش گیاهان در بوم سازگان را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4- کامل کردنی : ( بوم سازگان- وسعت زیادی )<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">5-زیست بوم را تعریف کنید. با مثال؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-27T23:01:52+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 4 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/754 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; : ناهمواری ها و اَشکال زمین<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2- چند درصد از سطح زمین را آب ها و چند درصد خشکی ها تشکیل می دهند ؟ <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-فلات چیست؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> text/html 2017-10-23T23:27:31+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 3 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/753 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 3&nbsp; : نواحی آب و هوایی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;1-</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">کامل کردنی : ( آب و هوا </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> ناحیه )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">عامل پیدایش نواحی آب وهوایی را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم)را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه </span></b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">در ا<b>دامۀ مطلب</b></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-23T23:14:24+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی درس 2 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/750 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:97.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp;درس2: انسان و ناحیه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید. تیترها 4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-انسان ها چگونه برنواحی طبیعی غلبه یافتند؟2 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-چرا انسان ها باید برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-آیا نواحی(انسانی) بایکدیگررابطه و کنش متقابل دارند؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-22T21:37:36+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 1 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/748 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم&nbsp; دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:97.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; درس1: معنا و مفهوم ناحیه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند.<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">4-ناحیه را تعریف کنید</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Koodak&quot;;">.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"> بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-13T21:41:39+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/747 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس ششم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عبارت کامل کردنی: ( درجزین )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس هفتم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:red">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-13T21:37:37+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/746 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">باسمه تعالی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b style=""><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان </span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:red">–</span></b></font><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red"><font size="3"> پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها </font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی- دبیر جغرافیای شهرستان سمنان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس اول<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استان سمنان از نظر مساحت چند درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2- استان سمنان از نظر وسعت چندمین استان کشور به شمار می رود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4-همسایه های استان سمنان را به ترتیب نام ببرید؟ 8 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس دوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1- عبارت کامل کردنی : ( 65 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> تتیس )&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-08T20:47:54+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس دهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/745 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">درس دهم : &nbsp;توان های اقتصادی ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1- اقتصاد چگونه علمی است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> رفاه و آسایش)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> مالی)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد <o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">8- کشاورزی چیست؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-08T20:43:32+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس نهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/744 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-از دیدگاه دانش </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جغرافیا<b>،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1)<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="2"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;">بقیه در ادامۀ مطلب</span></font></b> text/html 2017-10-06T23:37:55+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس هشتم کتاب جغرافیای پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/743 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">درس هشتم : &nbsp;تقسیمات کشوری ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی در ایران </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">" ویس " و " گئو " </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">چه بود؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-تقسیمات کشوری در عصر هخامنشیان چگونه بود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3-واحد های تقسیمات کشوری ایران در زمان ساسانیان را نام ببرید؟4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4-واحدهای تقسیمات کشوری ایران در زمان عباسیان چگونه بود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">5-در زمان صفویّه ، افشاریّه و زندیّه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب چه نام داشت؟4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">6-در دورۀ قاجاریه ایران به چند ایالت و ولایت تقسیم شد ؟ این ایالت ها را نام ببرید؟ 5 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">7-در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری ، ایران چگونه تقسیم شد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">8- تغییرات تقسیمات کشوری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را بنویسید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">9-علّت تقسیمات کشوری چیست؟3 مورد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:red">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-06T23:04:42+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس هفتم کتاب جغرافیای ایران دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/742 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;tab-stops:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;color:red;mso-bidi-language:FA">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">درس هفتم : ویژگی های جمعیّت ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">-جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیّت چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><b>2-جغرافی دانان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیّت چه ویژگی هایی دارد؟<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><b>3-کدام عوامل انسانی در پراکندگی جمعیّت اثر گذار است ؟4 مورد<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:right; line-height:107%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><b>4-متخصّصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیّت چه چیزی را اندازه گیری می کنند؟<o:p></o:p></b></span></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">5-نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید؟ </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-05T23:34:48+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس ششم کتاب جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/741 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">نمونه سئوالات کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">درس ششم : &nbsp;منابع آب ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">1-&nbsp; آیه ای از قرآن کریم دربارۀ اهمیت آب بنویسید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">2-&nbsp;&nbsp; نمودار توزیع مصرف آب در ایران چه مطلبی را ثابت می کند؟( نمودار سمت چپ صفحۀ 46)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3- اگر خطی عمودی از تهران به بوشهر در نقشه رسم کنیم در کدام سمت بارش بیشتری داریم؟ به نظر شما چه عواملی سبب توزیع نامتعادل بارش در کشور ما می شود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">4- چه عواملی بر میزان و نوع بارش تاثیر می گذارند؟4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">5-&nbsp;&nbsp; مهم ترین آب قابل دسترس در فصول سرد و گرم سال در کشورایران را بنویسید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">6-&nbsp;&nbsp; پدران ما در قرن های گذشته برای دستیابی به آب چه اقداماتی انجام داده اند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های رودهای ایران را بنویسید. 4 مورد <o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; کانون آبگیررا تعریف کنید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامه مطلب</span></b>