جغرافیای محمد حسین احسانی محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد. http://gtcsemnan.mihanblog.com 2020-08-13T06:46:01+01:00 text/html 2020-08-03T08:35:02+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی مراقب گفتارمان باشیم http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/828 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/09/aks-neveshteh-khosro-shakivbaee-1-e1537360347792.jpg" alt=""> text/html 2020-06-19T00:57:59+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نماز اول وقت http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/827 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.toptoop.ir/files/images/98-aban/toptoop.ir-(2)-3183393992.jpg" alt=""> text/html 2020-05-15T03:45:14+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات چهارگزینه ای مبانی نقشه خوانی http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/826 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:212.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به نام خدا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font color="#ff0000" style="" size="2">سئوالات چهار گزینه ای مبانی&nbsp; نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی</font><span style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1. اهمیت نقشه کدام یک از موارد زیر است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)وسیله مشاهده &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)وسیله ثبت مشاهدات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3)تجزیه و تحلیل مسائل&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;4)همه موارد<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">2. چه عاملی کاربرد نقشه را وسعت می بخشد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوع است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2)میدان دید<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">&nbsp;3)اجرای طرح های مطالعاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4)پیداکردن نقاط<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">3.این تعریف برای کدام مفهوم است؟ "تصویر قائم از تمام یا قسمتی از سطح زمین بر روی سطح مستوی با مقیاس و علائم خاص"<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)مقیاس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)علائم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)نقشه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)عکس هوایی<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">4.اولین عکس برداری هوایی در ایران در چه سالی بوده است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>22</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بهمن </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1325</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;22</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اسفند </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1345<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3)</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>22 </span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اردیبهشت </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1335</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;22</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فروردین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1365<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5. تفسیر عکس های هوایی توسط چه وسیله ای صورت میگیرد؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1) تلسکوپ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)میکروسکوپ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)استرسکوپ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)پلانیمتر<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">6. اساس نقشه خوانی بر چند اصل استوار است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اصل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اصل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اصل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اصل<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">7. طول جغرافیایی شرقی و غربی هریک تا چند درجه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)180&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) 360&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)270<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">8. عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی هریک تا چند درجه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) 180&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)360<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">9. کادر نقشه عمدتا چه شکلی دارد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)مستطیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)بیضی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)لوزی<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">10. بر روی نقشه های جغرافیایی چه امتدادی به عنوان مبدا مورد استفاده قرار می گیرد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2)جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3)مشرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4)مغرب<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">11. به ترتیب نصف النهارات و مدارات چه امتدادی را در نقشه به ما نشان می دهند؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)شرقی به غربی-شمال به جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)شمال به جنوب-مشرق به مغرب<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">3)شمال به مغرب-مشرق به جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)جنوب به مشرق-مغرب به شمال<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">12. ساده ترین راه برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی استفاده از چیست؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)خورشید &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)ماه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)ستارگان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4)قطب نما<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">13. شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی در چه امتدادی است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)در امتداد نصف النهارات با یک فلش یا علامت ستاره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)در امتداد عقربه قطب نما<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">3)در امتداد شمالی محور های شبکه در مختصات قائم الزاویه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)در امتداد مدارات<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">14.</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">MN </span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کدام شمال را به ما نشان می دهد؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)حقیقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)جغرافیایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)مغناطیسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)شبکه<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">15. در نیمکره شمالی کمترین سایه شاخص چه هنگانی است و چه جهتی را نشان می دهد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)صبح-شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)ظهر-شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)عصر-شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)غروب-شمال<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">16. ساعت عقربه دار در چه زمان هایی برای تعیین جهت کاربرد دارند؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)صبح و عصر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)ساعات میانی صبح و عصر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)ظهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)صبح و ظهر<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">17. تنه درختان در سمت آفتاب زدگی بیشتر چه جهتی را به ما نشان می دهد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)مشرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)مغرب<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">18. دوایر نزدیک به هم در تنه درختان چه جهتی را به ما نشان می دهد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)مشرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)مغرب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)شمال<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">19. سنگ قبر مسلمانان و سنگ دستشویی مسلمانان چگونه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)عمود برجهت قبله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)در امتداد قبله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)پشت به قبله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)رو به قبله<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">20. برف مانده در یک سمت از یک پدیده چه جهتی را به ما نشان می دهد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)مشرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)مغرب<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">21. قوس روشن ماه در نیمه اول ماه قمری کدام جهت جغرافیایی را به ما نشان می دهد؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)شمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)جنوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)مشرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)مغرب<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">22. دُب اکبر شامل چند ستاره است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1)3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)7<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">23. به کمک ذات الکرسی و دب اکبر کدام ستاره را می توان دید؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1)خوشه پروین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)بادبادک شکل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)قطبی،شمالی یا جُدَی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)صلیب جنوبی</span></b> </font><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font color="#ff0000" style="" size="2">بقیه در ادامه مطلب</font></span></b></div> text/html 2020-04-10T01:12:49+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی شرح حدیثی از امام صادق(ع)، درباره نماز شب http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/824 <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 3.75pt 6.75pt 7.5pt 0in; text-align: right; line-height: 24pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">شرح حدیثی از </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:DroidNaskh; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:DroidNaskh; color:#00B050">امام صادق(ع)</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">، درباره </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:DroidNaskh;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:DroidNaskh;color:red">نماز شب</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: DroidNaskh, serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 3.75pt 6.75pt 7.5pt 0in; text-align: right; line-height: 24pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نقل کرده اند از قول&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">مرحوم آقای طباطبائی(رضوان‌ الله ‌علیه)</span>&nbsp;که ایشان اوایلی که وارد نجف شده بودند، با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">مرحوم حاج میرزا علی ‌آقای قاضی</span></span></b><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">(رضوان‌ الله ‌علیه)</span></span></b><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span>تازه آشنا شده بودند؛ یک روز ایشان را در کوچه می بیند و حاج میرزا علی آقای قاضی ــ آن عارفِ بزرگِ نامدار(رضوان‌ الله ‌تعالی‌علیه)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ــ به او می گوید که&nbsp; :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;">پسرم! اگر دنیا می خواهی، نماز شب بخوان؛ اگر آخرت می خواهی، نماز شب بخوان!</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 20.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1398/11/14</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;به شرح حدیثی از امام صادق (علیه‌السّلام) پرداختند که در آن مردمی که از خواب برمی‌خیزند و روز خود را شروع می‌کنند به سه گروه تقسیم می‌شوند. در این حدیث خواندن نماز </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma">شب و ذکر خدا معیار گروهی است که خیر و سود دارند و معصیت الهی و گناه معیار گروهی است که شر و زیان دارند</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">.</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</span></b><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma">الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین</span></b><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma">وَ بِالاِسنادِ قالَ: حَدَّثَنَا الحُسَینُ بنُ اَحمَدَ بنِ اِدریسَ قالَ: حَدَّثَنا اَبی قالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بنُ عَلیٍّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَینِ بنِ اَبِی الخَطّابِ، عَن اَبی داوُدَ المُستَرِقِّ وَ اسمُهُ سُلَیمَانُ بنُ سُفیانَ، قالَ: قالَ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ (عَلَیهِمَا السَّلامُ): یَقومُ‌ النّاسُ‌ عَن‌ فُرُشِهِم‌ عَلى‌ ثَلاثَةِ اَصنَافٍ: فَصِنفٌ لَهُ وَ لَا عَلَیهِ، وَ صِنفٌ عَلَیهِ وَ لا لَهُ، وَ صِنفٌ لا لَهُ وَ لا عَلَیهِ؛ فَاَمَّا الصِّنفُ الّذی لَهُ وَ لا عَلَیهِ فَهُوَ الَّذی‌ یَقومُ مِن مَنامِهِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلّی وَ یَذکُرُ اللهَ (عَزَّ وَ جَلَّ)، وَ الصِّنفُ الَّذی عَلَیهِ وَ لا لَهُ فَهُوَ الَّذی لَم یَزَل فی مَعصیَةِ اللهِ حَتّى قامَ فَذلِکَ الَّذی عَلَیهِ وَ لا لَهُ، وَ الصِّنفُ الَّذی لا لَهُ وَ لا عَلَیهِ فَهُوَ الَّذی لا یَزالُ نائِماً حَتّى یُصبِحَ فَذلِکَ الَّذی لا لَهُ وَ لا عَلَیه.(</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">۱</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma">عَن اَبی داوُدَ المُستَرِقِّ قالَ: قالَ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ (عَلَیهِمَا السَّلامُ): یَقومُ‌ النّاسُ‌ عَن‌ فُرُشِهِم‌ عَلى‌ ثَلاثَةِ اَصنَافٍ: فَصِنفٌ لَهُ وَ لَا عَلَیهِ، وَ صِنفٌ عَلَیهِ وَ لا لَهُ، وَ صِنفٌ لا لَهُ وَ لا عَلَیه</span></b><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma"><font size="2">شما که صبح از خواب بیدار می شوید و از بستر خود بیرون می‌آیید، سه جور هستید؛ [یعنی] <span style="color:#00B050">مردم دنیا که صبح از خواب برمی خیزند بر سه نوعند</span></font><span style="color:red"><font size="2">:</font><o:p></o:p></span></span></b></p> <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"></span></b> text/html 2020-03-17T06:21:03+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی ضرورت و اهمیت برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/810 <div class="post-title" style="padding: 20px 20px 15px; background-color: rgb(241, 241, 241);"><h2 style="font-weight: normal; margin: 0px;"><a href="http://amozegari.ir/1398/10/05/Social-Studies-Curriculum" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; line-height: 1.7em;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4" color="#ff0000">ضرورت و اهمیت برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی</font></a></h2></div><div class="post-content" style="margin: 0px 20px; padding-bottom: 20px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; background-color: rgb(241, 241, 241);"><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3"><b>الف) پویایی هر جامعه تا حدود زیادی به وجود شهروندانی که برای مشارکت و تعامل در امور زندگی اجتماعی احساس تعهد کنند و از آگاهی های لازم در این زمینه برخوردار باشند، بستگی دارد.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font color="#444444">بر همین مبنا، از یک نظر امروزه اغلب برنامه های درسی و از جمله برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی به سمت </font><font color="#ff0000">تربیت شهروند آگاه و مسئول</font><font color="#444444"> جهت گیری کرده اند.</font></b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>شهروند به کسی گفته می شود که عضو واحد سیاسی مشخصی به نام کشور است و دارای حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. لذا شهروندی مفهومی گسترده تر از شهرنشینی دارد و همه ی ساکنان یک کشور اعم از شهری و روستایی &nbsp;را به عنوان واحد ملت شامل می شود.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>هر شهروند همان طور که از حقوقی برخوردار است، مسئولیت ها و وظایفی نیز در قبال جامعه به عهده دارد. اگرچه محتوای حقوق شهروندی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما به طورکلی، همه ی جوامع در حال تلاش برای افزایش و بهبود این حقوق اند.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>حقوق مدنی مواردی چون آزادی های فردی، آزادی بیان و مذهب، حقّ مالکیت، حقّ انتخاب، محلّ سکونت و نظایر آن را شامل می شود. حقوق سیاسی عبارت است از حقّ مشارکت در عرصه های تصمیم گیری، تشکیل حزب، برگزاری اجتماعات، شرکت در انتخابات و رأی دادن و امثال آن. حقوق اجتماعی به برخورداری از مواردی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه، خدمات بهداشتی و آموزشی، امنیت، تعیین حداقل دستمزد و … مربوط می شود. این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز محترم شمرده شده است</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>با این توضیح می توان نتیجه گرفت که هدف و رسالت اصلی برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی نیز کمک به تربیت « شهروند مطلوب » است.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>« شهروند مطلوب » کسی است که دانش ها، مهارت ها و نگرش هایی را که پای بندی به &nbsp;آن ها برای عموم شهروندان یک کشور لازم تشخیص داده شده، کسب کرده باشد. منظور از شناخت و دانش مدنی، مجموعه ای از اطلاعات و آگاهی هایی است که یک شهروند مطلوب باید دارا باشد. منظور از توانایی های مدنی، مهارت های ضروری زندگی در یک جامعه است. نگرش های مدنی به طرز تلقی ها و اعتقادات شهروندان مربوط می شود.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>همان طور که ملاحظه می شود، ماهیت « شهروند مطلوب » از نظر معیارها و ویژگی ها در کشورهای مختلف متفاوت است. اگرچه مطالعات انجام شده نشان می دهد که اشتراکات زیادی نیز در این زمینه وجود دارد.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>شهروند مطلوب در کشور ما، شهروندی است که هم در باور و اعتقاد و هم در عمل و رفتار، در چارچوب موازین اسلامی حرکت کند و علاوه بر مسئولیت پذیری در قبال خود، خانواده، جامعه و محیط پیرامون و تلاش در جهت کسب فضائل اخلاق اسلامی، آگاهی ها و مهارت های اجتماعی مورد نیاز را برای زندگی مؤثر و مطلوب در جامعه ی اسلامی به دست آورد.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68);">ب) درس مطالعات اجتماعی</span><font color="#ff0000"> بستر مناسبی برای پرورش مهارت های زندگی اجتماعی</font><font color="#444444"> فراهم می آورد. در این درس، دانش آموزان با حقوق و مسئولیت های شهروندی مورد نظر در جامعه ی خود آشنا می شوند و با درک و فهم مسائل و موضوعات جامعه ی محلی، محیط پیرامون و کشور خود ، چگونگی زندگی در اجتماع را می آموزند و به مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی مجهز می شوند.</font></b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>درس مطالعات اجتماعی این قابلیت را دارد که تصمیم گیری فردی و مشارکت اجتماعی و با هم زیستن را در دانش آموزان تقویت کند.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68);">پ) درس مطالعات اجتماعی با بهره گیری از رشته ها و شاخه های علمی چون تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و مردم شناسی، مبانی دینی و اخلاق می تواند در امر </span><font color="#ff0000">هویت بخشی به دانش آموزان</font><font color="#444444"> نقش مهمی ایفا کند. یکی از ضرورت های اساسی وجود این برنامه ی درسی، لزوم ایجاد عشق و علاقه نسبت به سرزمین و حفظ کشور، شناخت منابع و استعدادهای آن و هم چنین حفظ و انتقال میراث فرهنگی کشور است. کودکان و نوجوانان از طریق برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می توانند با گذشته ی سرزمین خود، آثار و مفاخر و شخصیت های بزرگ و هم چنین توان های محیطی، جغرافیایی و استعدادهای کشورشان آشنا شوند و بدین ترتیب، هویت خود را بهتر درک کنند؛ بدیهی است این غرور ملی که موجب روحیه ی اعتماد به نفس و خودباوری می شود، یکی از اهداف و رسالت های عمده ی این درس است.</font></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68);">ت) برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می تواند علاوه بر تربیت اجتماعی و کمک به جامعه پذیری، زمینه ی </span><font color="#ff0000">پرورش تفکر انتقادی و توانایی نقادی اجتماعی</font><font color="#444444"> را نیز فراهم آورد؛ بدین ترتیب که دانش آموزان را به تدریج برای داشتن یک موضع فعال، حساس، پویا و منطقی &nbsp;نه صرفاً انفعالی در رویارویی با مسائل جامعه آماده کند؛ به گونه ای که آن ها بتوانند مسائل اجتماع و محیط پیرامون خود را هر چند در چارچوب ساده و کودکانه مورد نقد و داوری قرار دهند تا در آینده به افرادی متفکر و مبتکر مبدل شوند و قادر به حلّ مسائل و دگرگون کردن شرایط و پیشبرد آرمان های جامعه باشند.</font></b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>به طورکلّی برنامه های درسی و به ویژه برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی وظیفه ی انتقال میراث ، را به عهده دارند. لذا علاوه بر اهمیت انتقال و &nbsp;بسط میراث فرهنگی توسط این برنامه، نقد و ارزیابی هنجارها، رسوم، اخلاق و … مورد توجه است.</b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>بدیهی است معیار و ملاک این نقد و بررسی، مبانی اعتقادی و اجتماعی است که زیربنای برنامه را تشکیل می دهد و در کشور ما این مبانی همانا مبانی اعتقادی و اجتماعی دین مبین اسلام است.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><span style="color: rgb(68, 68, 68);">ث) برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی هم چنین با توجه به ماهیت تربیتی و فرهنگی خود، این قابلیت را دارد که به </span><font color="#ff0000">تقویت و درونی سازی ارزش های اخلاقی</font><font color="#444444"> کمک کند و موجبات گسترش بهداشت روانی و جلوگیری از آسیب ها و کجروی های اجتماعی را فراهم آورد.</font></b></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3"><b>منظور از درونی کردن ارزش ها این است که امری، جزئی از وجدان شخص شود؛ به گونه ای که نقض آن ارزش نزد شخص طبیعی، خطا و شرم برانگیزد و شخص تعهد وجدانی کند که آن را محترم بشمارد ؛ به عبارت دیگر، اگر ارزش ها درونی نشوند و دانش آموزان به صورت ظاهری و صوری آن ها را بپذیرند و نسبت به آن ها اظهار وفاداری کنند، مسلماً در شرایط آزادی و اختیار، بی اعتقادی خود را نسبت به این ارزش ها نمایانگر می سازند.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#ff0000"><b style="">بقیه در ادامه مطلب</b></font><font color="#444444"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p></div> text/html 2020-02-23T23:16:05+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی مبانی نقشه خوانی قسمت سوم http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/807 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;"><font size="4">مبانی نقشه خوانی قسمت سوم</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">سیستم های تصویرنقشه یا نمایش شکل زمین<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Sultan K Medium&quot;;"><font color="#cc33cc">ضرورت استفاده از سیستم های تصویر :</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-ازکره نمی توان به راحتی زمین را شناسایی کرد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-به راحتی نمی توان کل سطح کره ی زمین را دریک نگاه دید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3- اندازه گیری ها روی کره مشکل است.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4-سیستم تصویر فضای سه بعدی را به یک تصویر دو بعدی تبدیل می کند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تعاریف سیستم تصویر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-سیستم تصویر عبارت است از انتقال شبکه مدارها و نصف النهارها از روی فضای کروی زمین بر روی سطح هموار کاغذ.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2-سیستم تصویر عبارت است از به تصویر درآوردن مدارات و نصف النهارات یک سطح منحنی و کروی بر یک سطح مسطح</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3-ترسیم شکل کره ی زمین بر روی سطوح مختلف را تصویر کردن می نامند و به مدل هایی که این فرایند را انجام می دهند ”سیستم تصویر“می گویند.</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نکته ! برای درک مفاهیم سیستم های تصویر دانستن معنای <u>مدارات</u> و <u>نصف النهارات </u>ضرورت دارد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">معروف ترین سیستم های تصویر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-سیستم تصویر مسطح یا قطبی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-سیستم تصویر مخروطی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3-سیستم تصویر استوانه ای<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;"><font size="3">بقیه در ادامه مطلب</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2020-02-22T23:52:07+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی مبانی نقشه خوانی قسمت دوم http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/805 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:10.55pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font color="#ff0000" size="4"><b style=""><span lang="FA" style="line-height: 80%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">مبانی نقشه خوانی قسمت دوم</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:10.55pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 80%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">علائم نقشه</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جدول راهنما و علائم قراردادی در هر نقشه معمولا در كادری مستطیل شكل نشان داده می شوند . هدف از استفاده از جدول راهنما این است كه به اطلاعات متن نقشه دسترسی پیدا كنیم .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right: 27.35pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در تعیین علائم قراردادی سه مشخصه را باید مورد بررسی قرار داد:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right: 27.35pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شكل </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;&nbsp;2- </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اندازه </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;3- </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">رنگ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><font size="2">شكل<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.95pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">شكل علامت طوری انتخاب می شود كه نشان دهنده ی عارضه ی اصلی باشد . مثلا برای نشان دادن فرودگاه می توان از شكل یك هواپیما استفاده كرد.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.95pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">اندازه</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">علائم نسبت به اندازه واقعی عوارض در روی زمین ، بزرگتر ظاهر می شوند .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">این اندازه در ارتباط با مقیاس ، اهمیت عارضه و وسعت منطقه ی مورد نظر و تراكم اطلاعات موجود در نقشه تعیین می شود .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">رنگ</span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">علائم معمولا به وسیله ی رنگشان گویا می شوند . تعیین رنگ علائم باید طوری باشد كه به رنگ طبیعی عوارض نزدیك باشد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.95pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مثلا: رنگ آبی برای آب ها ، رنگ سبز برای پوشش گیاهی و مزارع انتخاب می شود .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">انواع علائم قراردادی</span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:84.25pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">علائم مكانی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:84.25pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">علائم خطی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:84.25pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">علائم سطحی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:84.25pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b style=""><font size="4" color="#ff0000">بقیه در ادامه مطلب</font></b></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:right;line-height:normal;vertical-align: baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">&nbsp;</font></span></b></p> text/html 2020-02-20T12:20:19+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی مبانی نقشه خوانی قسمت اول http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/803 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;<b>مبانی نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی</b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="line-height: 115%;"><b style=""><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="4">مبانی نقشه خوانی قسمت اول</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><b>ضرورت نقشه خوانی</b></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:list 40.5pt;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اجرای هر طرح مطالعاتی ، آبادانی و گردشگری بدون بهر ه گیری از نقشه میسر نخواهد بود .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:list 40.5pt;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوّع است و همین امر، کاربرد نقشه را وسعت می بخشد .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:list 40.5pt;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نقشه میدان دید ما را وسعت می بخشد.می توانیم یک شهر را به صورت یک پارچه مشاهده کنیم.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:list 40.5pt;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شناسائی و پیدا کردن شهر ها و مکان ها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:list 40.5pt;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و...</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">اهمیت نقشه :</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b>1- وسیله مشاهده2- وسیله ثبت مشاهدات 3-تجزیه و تحلیل مسائل</b></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تفاوت های عکس و نقشه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تعریف نقشه :</span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نقشه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تصویر قائم</span></u><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span></u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از تمام یا قسمتی از سطح کره ی زمین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">روی یک </span><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سطح مستوی</span></u><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span></u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">است که به نسبت معینی </span><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">(</span></u><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقیاس</span></u><u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">) </span></u><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کوچک</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شده و <u>عوارض و پدیده ها </u>به طور انتخابی و با <u>علائمی</u></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> خاص روی آن نشان داده شده است .</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:90%;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 90%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">روش های تهیه ی نقشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 90%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 90%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- عکس های هوائی با هواپیمای مخصوص</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- تصاویر ماهواره ای با ماهواره های پیشرفته</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- عکس های هوائی که به وسیله هواپیمای مخصوص تهیه می شود مبنای تهیه نقشه است .</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:80%;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تفسیر نقشه هوائی توسط استرسکوپ صورت می گیرد .</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:80%;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:80%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">کاربرد عکس های هوائی :</span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در امور کشاورزی و منابع طبیعی ، حفاظت خاک و آبخیز داری ، مطالعات زیستی ، تشخیص آلودگی ها ، بررسی توسعه ی شهری ، طراحی راه ها ، گردشگری و باستان شناسی و ... است</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> .</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و ... است</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> .</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 80%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">اساس نقشه خوانی بر دو اصل استوار است:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b>1- اطلاعات حاشیه نقشه2- اطلاعات متن نقشه</b></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">اطلاعات حاشیه ی نقشه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) طول و عرض جغرافیائی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:5.75pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; ***&nbsp; طول 180 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 0 شرقی و غربی&nbsp; ،، ، عرض 90 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 0 شمالی و جنوبی) ***</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2) کادر نقشه که عمدتا به شکل مستطیل است .</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3) عنوان نقشه که در بالای کادر نوشته می شود .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4) جهت ها <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">جهت ها:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:63.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;vertical-align: baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><b>•</b><span style="font-weight: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b style=""><span style="font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp;</span><font size="1"> </font></b></span></span><!--[endif]--><b><font size="1"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در روی نقشه های جغرافیائی ، امتداد نقطه ی شمال جغرافیائی به عنوان مبداء مورد استفاده قرار می گیرد و جهت و امتداد هر نقطه ای در سطح زمین نسبت به امتداد شمال به عنوان مبداء مقایسه می گردد .</span></font></b><span dir="LTR" style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2" style=""><b>نصف النهارات ، امتداد شمال به جنوب و مدارات</b></font></span><b><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">امتداد مشرق&nbsp; به مغرب را</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> نشان می دهند .</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-weight: bold; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.95pt;margin-right: 27.35pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ساده ترین</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> راه برای پیدا كردن جهت های جغرافیایی ، استفاده از خورشید</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> است .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دست راست به سمت طلوع خورشید ، مشرق</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> دست چپ به سمت غروب خورشید ،</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مغرب&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سمت مقابل شمال</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></b></font><b style="font-size: small; text-indent: -36.4667px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و پشت سر،&nbsp;</span></b><b style="font-size: small; text-indent: -36.4667px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جنوب</span></b><b style="font-size: small; text-indent: -36.4667px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;خواهد بود.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:80%;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="line-height: 115%;"><b style=""><font size="2">&nbsp;</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">انواع شمال</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>1</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">- شمال حقیقی یا شمال جغرافیائی : (</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(true north</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">امتداد نصف النهارات كه با یك فلش&nbsp;&nbsp; یا علامت ستاره در</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;حاشیه ی نقشه نشان می دهند .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- شمال مغناطیسی : (</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (magnetic north</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جهت شمالی است كه عقربه قطب نما نشان می دهد . شمال مغناطیسی نسبت به شمال حقیقی ، دارای مقداری انحراف است كه آن را انحراف مغناطیسی می گویند .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.7pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3- شمال شبكه : (</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (gride north</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">امتداد شمالی محورهای شبكه در مختصات قائم الزاویه ای را شمال شبكه می نامند .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right: 27.35pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">در حقیقت مدارات و نصف النهارات بر هم عمودند .“ بالای آن شمال و مقابل آن جنوب است“</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-27.35pt; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">راه های جهت یابی :</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt;margin-bottom:0in; margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-27.35pt; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="2">1- جهت یابی در روز 2- جهت یابی در شب</font></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.5pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>جهت یابی در روز :<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>1-خورشید&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>2-&nbsp; شاخص <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>3- قطب نما&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">4- ساعت عقربه دار</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5- آفتاب زدگی </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تنه</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> درختان&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">6- </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">دوایر</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> موجود در تنه درختان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;7- سنگ </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">قبر مسلمانان كه عمود بر جهت قبله است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">&nbsp;8-سنگ دستشویی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">&nbsp; مسلمانان&nbsp; كه معمولا عمود بر جهت قبله است <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">9-در لانه ی </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">مورچه</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> ها که در نیم کره ی شمالی به سمت جنوب است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b style="font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10- دستگاه</b><font size="2"> </font></span><span dir="LTR" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="2">GPS</font></span><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>11- ماندگاری برف&nbsp; <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">12- خزه ی تنه ی درختان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"> <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">جهت یابی در شب :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- جهت یابی به كمك ستاره قطبی یا جُدَی </span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- به كمك دُب اكبر(هفت برادران) <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>&nbsp;3- ذات الكرسی <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>&nbsp;4- خوشه پروین&nbsp; <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><b>&nbsp;5- بادبادك شكل&nbsp; <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">6- به كمك ماه</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;">قبله یابی به كمك شاخص در دو روز سال :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;tab-stops:center 3.25in;vertical-align: baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">6 خرداد ، ساعت 13:48 دقیقه به وقت ایران </span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:8.65pt;margin-right:27.35pt; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; text-indent:-27.35pt;line-height:normal;tab-stops:center 3.25in;vertical-align: baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>24 تیر ، ساعت 13:57 دقیقه به وقت ایران </span></b></font><span dir="LTR" style="font-weight: bold; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>”عكس امتداد سایه ی شاخص جهت قبله را در دو زمان فوق نشان می دهد .“</span></b> <div><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></b></div><div><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font color="#ff0000" style="" size="5">بقیه در ادامه مطلب</font></span></b></div> text/html 2020-02-19T12:48:36+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی هنوز هم می شود حسین (ع ) را یاری کرد. http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/800 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pic.ayehayeentezar.com/wp-content/uploads/2015/10/92923331192287101538-600x371.gif" alt=""> text/html 2020-02-19T12:34:35+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی آیا می دانید از 7 میلیارد انسان روی جغرافیای زمین هر یک به چه کاری مشغول هستند؟ http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/799 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/12_pics/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg" alt=""> text/html 2019-11-06T09:35:23+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی منشأ شهوات و زمینه گناهان چیست؟ http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/796 <h1 class="title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Nazanin; text-align: justify;"><a href="http://faghihy.ir/news/1084" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: Mitra;"><font color="#ff0000">منشأ شهوات و زمینه گناهان چیست؟</font></a></h1><div class="date" style="margin: 5px 3px 7px; padding: 0px; border: 0px; text-align: right; color: rgb(170, 170, 170); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Tahoma;"><br></div><div class="date" style="margin: 5px 3px 7px; padding: 0px; border: 0px; text-align: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Tahoma;"><b style=""><font size="3" style=""><span style="font-family: Nazanin; text-align: justify; text-indent: 10px;">خیلی از ما انسان‌</span><span style="font-family: Nazanin; text-align: justify; text-indent: 10px;">ها به دنبال دوری از گناهان و تکمیل اخلاق خود هستیم. فکر می‌کنیم عبارت معروف «انجام واجبات و ترک محرمات» همین است که رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدمان را باز کنیم، آن احکامی را که حرام دانسته‌اند، انجام ندهیم و به امور واجب جامه عمل بپوشانیم. در حالی که خود این کار مقدمه‌ای می‌خواهد. دین ما غیر از واجب و حرام، سه حکم دیگر هم دارد؛ مستحب، مکروه و مباح. چه‌بسا خیلی از مستحبات، انسان را به بهتر ادا شدن احکام واجب می‌رساند و با انجام کارهای مکروه، محرمات گریبانگیرمان می‌شود. مطالعه و جمع‌بندی دستورات اخلاقی دین، ما را به یک عامل مشترک برای منشأ شهوات انسانی می‌رساند که عالم ربانی، ملامحسن فیض کاشانی در کتاب اخلاق حسنه به آن اشاره کرده است. به راستی منشأ شهوات چیست؟</span></font></b></div><div class="text" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; text-indent: 10px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 22.4px; font-family: Nazanin; text-align: justify;"><b style=""><br><font size="3">منشأ اصلی گناهان انسان، نه دروغ است و نه ریا. نه غیبت است و نه تهمت. نه زناست و نه بخل و حسد و کبر و عجب. اصلا خود این ها گناه هستند. باید به دنبال عاملی گشت که این ها از آن عمل حاصل می‌شود.</font><br><br><font size="3">دلیل گناهان چیست؟ چه چیزی قبل از گناه اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود انسان به گناه کشیده شود و خدای ناکرده دامنش به حرام الهی آلوده شود؟ چه چیزی باعث نقض اخلاق می‌شود و ما را از مسیر سعادت دور می‌کند؟ جواب این سوالات آن‌قدرها هم دور از ذهن نیست. بزرگان دین و مربیان اخلاق پاسخ را به ما داده‌اند. قبل از آنها نیز روایت‌های زیادی از ائمه معصومین(ع) در جواب این سوالات به ما رسیده است. جالب آن که این دلیل به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت به خودی خود جزو محرمات نیست ولی سرپیچی از دستور خداوند باری تعالی محسوب می‌شود و مقدمه‌ای می‌شود برای نابودی دنیا و آخرت انسان. </font><font color="#ff0000" style="" size="4">بقیه در ادامۀ مطلب</font><br><br></b><br></div> text/html 2019-11-06T09:07:23+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی گناهان و محرمات در اسلام http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/795 <p class="MsoNormal" style="line-height:normal;tab-stops:267.05pt 269.75pt; background:whitesmoke"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;IRANSans&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: IRANSans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:IRANSans; color:#333333">به نام خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">موضوع : </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">گناهان و مُحَرّمات </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Titr&quot;">در<span style="color:#00B050"> اسلام</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b>مُحرّمات به کارهایی گفته می شود که ارتکاب آن حرام و عذاب الهی را به دنبال دارد که باید از آنها پرهیز شود.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b>مُحرّمات کارهایی است که علاوه بر زیان های دنیوی ، دارای باطن و ملکوتی وحشتناک می باشند که اگر شخص توبه نکند پس از مرگ گریبانگیر او خواهد شد.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b>امام علی (ع) دوری از مُحرمات را از ویژگی های موًمن برشمرده و می فرماید : <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">" زیرکی موًمن به دوری کردن او از حرام ها و شتابش به سوی مکارم و بزرگواری هاست." ( میزان الحکمه ، جلد 3 ، ص 1122 )</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b>اموری مانند حسادت ، بُخل ، تکبّر و ... که منشاً بسیاری از محرمات است در این جا نیامده زیرا این ها جز رذایل اخلاقی است. آثار و نتایجی که از این رذایل ناشی می شود ، حرام فقهی است مانند : غیبت ، تهمت ، آبروریزی که از حسادت ناشی می شود و یا عدم پرداخت خمس و زکات که از بُخل سرچشمه می گیرد. در نتیجه این ها احکام ارشادی هستند نه احکام ذاتی.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;در ذیل برخی ازگناهان و مُحرمات در اسلام خلاصه شده از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کتاب گناهان و محرمات در اسلام تا <span style="color:red">159</span> مورد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> فهرست شده است:<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">1- آبجو2- آدم کشی 3- آزار پدر و مادر 4- آشکار کردن گناه 5- آمیزش در حال حیض 6- آواز طرب انگیز 7- احتکار 8- ازدواج با محارم 9- ازدواج با مشرکان 10- ازدواج با زناکار 11- استفاده از ظروف طلا و نقره 12 </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> استعمال مواد مخدر 13- اسراف و زیاده روی 14- مسخره کردن مومن 15- استفاده سادات از زکات 16- اشاعه فحشا 17- بازگشت از دین 18- باطل کردن عمل خیر ( بدون عذر شرعی باطل کردن نماز یا روزه ) 19- بدعت در دین 20- بد گمانی به مومن ( حجرات </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"> 12)21- بیع آلات لهو 22- بی مهری به یتیم (ضحی- 9) 23- پذیرش حاکمیت کافران 24- پذیرش ولایت از طرف ظالم 25- پرستش غیر خدا 26- پوشیدن لباس طلا و ابریشم 27- پیمان شکنی ( آل عمران- 77- اسراء </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> 34 ) 28- تبذیر و تضییع مال ( اسراء </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> 27 ) 29- تجاوز جنسی به حیوان ( موًمنون </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> 7 ) 30- تجسس در کار دیگران ( حجرات </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> 12) 31- تحریک شهوت ( نگاه به فیلم و عکس مبتذل </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> ظاهر شدن زن بد حجاب و آرایش کرده در برابر نامحرم ) 32- تخریب مساجد ( بقره </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">–</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><b> 114) 33- ترک واجبات 34- ترساندن مومن</b> </span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><p class="MsoNormal" style="line-height:normal;tab-stops:267.05pt 269.75pt; background:whitesmoke"></p> text/html 2019-11-02T14:13:22+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی ادب و احترام http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/794 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStFj4gkmDMY_f5PeO2v_CvNFMZtfUyw8rkOjIc5SeWi58TsKkoog&amp;s" alt=""> text/html 2019-10-06T08:20:52+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نیازمند کمک http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/792 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIOeth9sak7XgS5x_9Ackhy1BuQ4Uq6mIGg9PQ01Y1CsJKrsOsiw" alt=""> text/html 2019-07-25T01:02:28+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی بیوگرافی محمد حسین احسانی http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/790 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:Titr">بیوگرافی محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">محمد حسین احسانی، دبیر جغرافیای متوسطه ی شهرستان سمنان در چهارم دی ماه 1345 در شهر سرخه در خانواده ای متوسط و مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم اسماعیل احسانی فرزند استاد اسدالله و شغل وی خیّاطی بوده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">محمّد حسین احسانی از کودکی تا سن <u>26 </u>سالگی در محلّه بیرون دژ سرخه &nbsp;سکونت &nbsp;داشته </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 18.6667px;">&nbsp;است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تحصیلات ابتدایی را در دبستان نادر ، راهنمایی را در مدرسه ی آیت الله فیض و متوسطه را در دبیرستان شهید فرهاد صفا سرخه گذراند و در خرداد 1364 موفق به اخذ دیپلم در رشته اقتصاد گردید. در همان سال در رشته ی علوم اجتماعی مرکز تربیت معلم شهید مطهری گرمسار پذیرفته شد و در تاریخ 16 خرداد 1366 موفق به اخذ مدرک کاردانی در رشته ی علوم اجتماعی گردید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از مهرماه 1366 به عنوان دبیر مقطع راهنمایی روستای لاسجرد شروع به کار کرد و در کنار تدریس ، خود را برای شرکت در کنکور سراسری آماده می نمود تا این که در سال 1367 در رشته ی مورد علاقه ی خود یعنی جغرافیای دانشگاه تهران پذیرفته شد و در تاریخ 31 تیر 1371 موفّق به اخذ مدرک کارشناسی جغرافیا گردید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">در سال 1371 در کنکور مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا شرکت کرد و در دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشکده ی علوم زمین پذیرفته شد و در تاریخ </span><u style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">25</u><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;"> آذر ماه 1374 با دفاع از پایان نامه خویش با عنوان توان شناسی جهانگردی استان سمنان با کسب نمره ی </span><u style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">20</u><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;"> موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد با گرایش مطالعات ناحیه ای گردید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b style="">بقیه در ادامه مطلب</b></font></span></p>