جغرافیای محمد حسین احسانی محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد. http://gtcsemnan.mihanblog.com 2018-01-20T20:56:42+01:00 text/html 2017-12-01T11:49:13+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 11 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/761 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 11&nbsp; : ژئوپلیتیک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">- اصطلاح ژئوپلیتیک ازچه واژه هایی تشکیل شده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">اصطلاح ژئوپلیتیک را تعریف کنید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3- کامل کردنی : ( قدرت )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">4 </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">معنای قدرت را بنویسید.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-12-01T11:46:00+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 10 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/760 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 10&nbsp; : کشور، یک ناحیۀ سیاسی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">-سه رکن&nbsp; بنیادی کشوررا نام ببرید. 3 مورد تیترها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-نظام سیاسی چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">3-منظورازحاکمیت چیست؟</span></b> <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4-کشوررا تعریف کنید</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"> بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2017-12-01T11:41:50+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 9 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/759 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:9.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 9&nbsp; : معنا و مفهوم ناحیۀ سیاسی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-ارکان ناحیة سیاسی را نام ببرید.3 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-ناحیة سیاسی چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-نحوه اداره فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی را توضیح دهید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-چند نمونه از ناحیه سیاسی را نام ببرید.5 مورد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-11-17T23:24:30+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 8 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/758 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 8&nbsp; : نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-تجارت چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-انواع تجارت را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-اقتصاد جهانی چیست؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-11-03T07:43:12+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 7 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/757 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 7&nbsp; : نواحی اقتصادی ( کشاورزی و صنعت )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- اقتصاد چیست؟ یا تعریف کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-چهارگروه </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">فعالیت های اقتصادی را نام ببرید وتوضیح دهید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">اهمیت کشاورزی را بنویسید؟<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">معیارهای طبقه بندی کشاورزی درجهان را بنویسید.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-11-02T18:08:51+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 6 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/756 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:12.75pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 6&nbsp; : نواحی فرهنگی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">- ناحیه فرهنگی را تعریف کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2- کامل کردنی : ( نواحی فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> جغرافیای فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"> دانش جغرافیا )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3- کامل کردنی : ( شاخص های فرهنگی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> هویت مشترکی )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">تعریف </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">زبان رابنویسید.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-11-02T18:02:40+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 5 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/755 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:10.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; : نواحی زیستی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید با مثال؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">دو بخش بوم سازگان را نام ببرید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">نقش گیاهان در بوم سازگان را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4- کامل کردنی : ( بوم سازگان- وسعت زیادی )<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">5-زیست بوم را تعریف کنید. با مثال؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-28T02:31:52+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) یازدهم انسانی درس 4 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/754 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; : ناهمواری ها و اَشکال زمین<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2- چند درصد از سطح زمین را آب ها و چند درصد خشکی ها تشکیل می دهند ؟ <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-فلات چیست؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> text/html 2017-10-24T02:57:31+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 3 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/753 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">درس&nbsp; 3&nbsp; : نواحی آب و هوایی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;1-</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">کامل کردنی : ( آب و هوا </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> ناحیه )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">عامل پیدایش نواحی آب وهوایی را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">تفاوت هوا و آب وهوا(اقلیم)را بنویسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">نوع آب وهوا چگونه تعیین می شود؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه </span></b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">در ا<b>دامۀ مطلب</b></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-24T02:44:24+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی درس 2 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/750 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:97.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp;درس2: انسان و ناحیه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1-نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید. تیترها 4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-انسان ها چگونه برنواحی طبیعی غلبه یافتند؟2 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-چرا انسان ها باید برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">4-آیا نواحی(انسانی) بایکدیگررابطه و کنش متقابل دارند؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-23T01:07:36+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی درس 1 http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/748 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم&nbsp; دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:97.5pt center 3.25in; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; درس1: معنا و مفهوم ناحیه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند.<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">4-ناحیه را تعریف کنید</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Koodak&quot;;">.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"> بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-14T01:11:39+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/747 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس ششم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عبارت کامل کردنی: ( درجزین )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس هفتم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:red">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-14T01:07:37+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/746 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">باسمه تعالی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b style=""><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان </span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:red">–</span></b></font><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red"><font size="3"> پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها </font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی- دبیر جغرافیای شهرستان سمنان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس اول<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استان سمنان از نظر مساحت چند درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2- استان سمنان از نظر وسعت چندمین استان کشور به شمار می رود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4-همسایه های استان سمنان را به ترتیب نام ببرید؟ 8 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی&nbsp; : درس دوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1- عبارت کامل کردنی : ( 65 </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> تتیس )&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-09T00:17:54+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس دهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/745 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">درس دهم : &nbsp;توان های اقتصادی ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1- اقتصاد چگونه علمی است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> رفاه و آسایش)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> مالی)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد <o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">8- کشاورزی چیست؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">بقیه در ادامۀ مطلب</span></b> text/html 2017-10-09T00:13:32+01:00 gtcsemnan.mihanblog.com محمد حسین احسانی نمونه سئوالات درس نهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/744 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:red">نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-از دیدگاه دانش </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جغرافیا<b>،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1)<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="2"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red;">بقیه در ادامۀ مطلب</span></font></b>